Page:Progreso - 1a yaro.pdf/595

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
581
KRONIKO
KRONIKO
UNIONO DI L’AMIKI DI LA LINGUO INTERNACIONA

Nia plano ricevis generala aprobo de nia amiki, precipue pri la principi, e nome pri la principo, ke l’Uniono devas havar la personi quale elementi. Nur pri la detali (cetere sat grava) per qui ta principi devas aplikesar ni ricevis diversa objekti e konsili, tre utila ed interesanta, quin ni nun expozos, expresante nia gratudo a lia autori.

Ante omno, ni ricevis bonega konsilo, quan ni intencas sequar : tre speriencoza samideano konsilis, ke ni fondez max balde l’Uniono sur provizora statuti, rezervante a l’Uniono ipsa (t. e. a sa Komitato) la tasko fixigar la definitiva statuti. Ta procedo permisos : 1e fruigar maxime posible la fondo di l’Uniono, quan nia amiki expektas e postulas kun legitima nepacienteso ; 2e ajornar la fixigo di la statuti e profitar por ol omna kompetenta opinioni, qui povos esar expresata da nia samideani ; 3e konfidar a l’Uniono ipsa la decido pri sa propra konstituco, vice « impozar » ol de ante quale kondiciono di adhero ; quo esas evidente la max liberala metodo.

Preske omna objekti ricevita vizas la relati di l’Uniono kun grupi, precipue ye la financal vidpunto. On dicis a ni, tre juste, ke ni ne devas postular de nia samideani tro granda monal sakrifiko, qua impedus li, sive, adherinta a l’Uniono, formacar grupi, sive, formacinta grupi, adherar a l’Uniono. Or, se ni demandas de singlu fr. 2,50 por l’Uniono sola, se lu devas ankore pagar fr. 2,50 adminime por la grupo o Societo di qua lu esos membro, plus 5 fr. por abono a Progreso o ad altra ilista (nacionala) jurnalo, e. c., omno to (sen parolar pri la lernolibri, vortolibri, lektolibri necesa por lernar e praktikar la linguo) konstitucos tro grava spenso por la max multi (e la max interesanta ed interesata de la adepti[1].

Por remedyar ta malkomodajo, uli propozis ke l’Uniono aceptez de la membri di la grupi suskripti reducita, o ke ol dividez kun la grupi la tuta suskripto segun ula proporciono. Sed semblas a ni neyusta e mem neposibla admisar membri kun neegala sus-

  1. Okazione, ni devas hike donar du avizi : 1e Progreso restos tute nedependanta, finance, de l’Uniono ; e, pro ke l’abonopreco esas tre malalta, relate la ampleso di la kontenajo, ol povos reducesar por nulu e pro nula motivo. 2e Kelki riprochis a ni la preco di nia lernolibri. Ni balde kompozos lernolibreti tre malkara ; sed ni devis ya kompozar unesme kompleta lernolibri, de qui ni povos extraktar nun la materyo di la lernolibreti.