Page:Progreso - 1a yaro.pdf/581

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
567
LINGUALA QUESTIONI

Auerbach ne aprobas ta propozo ; ta konstrukto semblas ad il (tre juste) idiotismo, t.e. mallogikajo, quankam ol esas komuna a multa moderna lingui : suficas ke ol ne esas logikala, por ke ol aparez quale malfacilajo ed arbitriajo ad omni, qui ne posedas simila formi en sua linguo.

Il propozas do adoptar la sufixo ‑ab, qua uzesis en la projekto Ido por formacar l’antea tempi : me amabis me esis aminta ; me amabos me esos aminta ; me amabus me esus aminta. Il deklaras, ke il ipsa advenis a la sama propozo per sa propra reflekti ante tri yari (do longe ante la aparo e mem nasko di la projekto di Ido), e ta koincido esas certe rimarkinda e pruvema. Nu, « por salvar la linguo », t.e. por ne malkurajigar e perdar la max multi de sa lernanti, il asertas esir « obligata » enduktar prove ta formi en sa docado. Il simple docas ke, ube la naturala lingui e nome la germana uzas la helpanta verbo havar (D. haben), on ajuntas la sufixo ab. « Sen irga ecepto me povas konstatar, ke la nuva formi quik komprenesas ed uzesas. Me simple klarigas [explikas] ke ab esas quaze radiko di D. haben, E. haven, F. avoir. »

Tala esas l’atesto di un de nia max fervoroza propaganti. Certe, ni omni konsentas pri la lumoza principo formulita da So Jespersen, ke la L. I. devas esar max facila por la max multa homi ; e ke, se la sis participi esas tro malfacila, e kontre, se la sufixo ab od irga altra procedo esas vere plu facila e komoda por la max multi, on devos preferar ica ad ita. La solvo di la questiono dependas do nur (o precipue) de la praktiko e de la sperienco. Nulu do mallaudos So Auerbach pro ke il experimentas sa propozo. Sed ta experimentado devas kontrolesar da simila experimentado en altra landi. Nek la konstanta Komisitaro, nek la futura Akademio esas pura « ciencisti di kabineto » o « di verda tapiso », e certe ne klozos l’oreli a la voco di la praktikal homi.

Tamen, pro ke So Auerbach « rigretas », ke la konstanta Komisitaro supresis en la projekto di Ido precize ta formaco, qua semblas ad il max bona ed utila, ni devas expozar la motivi di la supreso, ne tam por justigar la decido (sempre revizebla) di la Komisitaro, kam por pruvar ke, justa o maljusta, ol fondesas, quale ni dicis, sur « longa e zorgoza diskutado ». Certe, la Komisitaro bone konocis la malutileso e komplikeso di la sis participi, ja ofte denuncita. Sed ol ne volis aceptar la procedo di ab pro la sequanta motivi :

1e Motivo teoriala : ta procedo havas nula exemplo en la indoeuropana lingui, e pro to on timis, ke ol semblos stranja e malkomoda a multa populi.