Page:Progreso - 1a yaro.pdf/578

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
564
PROGRESO

prenos la finalo ‑u por substantivigar e personigar l’adjektivo, e la finalo ‑o por nur substantivigar. Me volas adjuntar, ke So Couturat esas poke neexakta omnaloke ube il diskutas la substantivigo di l’adjektivo : nam reale, kande il parolas pri ol, la questiono esas preske sempre pri substantivigo juntita a personigo. Belu esos bela viro, ό καλός, pluralo : beli οί καλοί. Belo τό καλόν, to quo esas bela, en senco di Aristoteles, havas nula pluralo. Belajo chose belle, beleso beauté. Tale on substantivigos e personigos omna adjektivo sen ecepto. Nun on ne povas facar to en omna kazo, ed on devas kelkafoye prenar l’afixo ‑ul. Exemple, me volas substantivigar e personigar l’adjektivo acida (en figural senco) ; se me sequas la prezenta generala regulo, me facas eroro, nam acido signifikas kemiala materyo, e ne acida homo (senco figurala, permisata mem kun ta adjektivi qui ne povas personigesar). Altra exempli esas furnisata da l’adjektivi pri kolori.

« Me pregas, ke vu korektigez vua rimarko : « Kande So M. Talmey demisis quale prezidanto di la societo pro personala motivi.... » (p. 220). La kauzo di mea demiso de la New York Esp. Soc. ne esis « personala motivi », sed la difektozeso di Esp. Me esis ja agnoskinta ol kande me fondis la Societo, sed me esperis ke future on emendos omna difekti. Altre me nultempe esus konsakrinta mea tempo a studyar e propagar Esp. Kande la tempo oportuna por reformo advenis, e kande la tale dicita Esperantisti opozis furioza rezisto e transformis Esp. en Esperantismo, religyo kun sakra e netuchebla biblio, me abandonis omna ligi kun ta ridinda kulto. La linguo di Ido, posedanta omna kondicioni di LI. multe plu bone kam Esp., kontentigis mea deziri pri LI. ; me adoptis la linguo di la Delegitaro e me konvertis ad ol kelka amiki, inter qui bonega Esperantisto, mea sucedanto quale prezidanto di la New York Esp. Society, So Andrew Kangas.

« Me volus expresar mea granda kontenteso, ke la Komitato di la Delegitaro adoptis por sa linguo propra nomo (Ilo) altra kam Esperanto. Nam Esperanto memorigas sempre da me ridinda religyo, e me opinionas ke l’organo di ula religyo ne povas servar quale LI. »

Dro Max Talmey.

Respondo. — Per la personal parto di la letro, on vidas l’efekto produktita da ula fanatikal propagado sur la inteligenta e serioza homi. — Pri la linguala questiono, ni rimarkas, unesme, ke on sempre citas nur un o du adjektivi (bela, bona) por pruvar la utileso di ‑ul o di analoga sufixo. Nu ! on ne adoptas sufixo nur por