Page:Progreso - 1a yaro.pdf/567

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
553
STUDYI PRI SIMPLIGITA ESPERANTO
Adjuntajo.

Segun la tilnuna decidi, bono devus signifikar bona homo ; sed to ne esas renversebla derivo en senco di Couturat. Se bono bona homo, hike en la substantivigo adjuntesas l’ideo di persono, qua ne povas simple malaparar en la retransformo en adjektivo. De to sequas anke, ke se on volas strikte konservar la renversebleso, la formo bono ne povas signifikar altro kam ulo bona, e la bono, omno quo esas bona.

Okazione me volas indikar la sama eroro, qua aparis a me en loko, qua montras forsan l’origino, de qua pasis en la gramatiko di nia linguo la determino : la bono la bona homo.

En Les nouvelles Langues internationales da Couturat e Leau, p. 75, recenso di Latino sine flexione da Peano, trovesas la sequanta rimarko : « Cela signifie (et montre) que que exprime la relation inverse du verbe être (1) ; et en effet « qui est beau beau » : qui et est se détruisent mutuellement. »

L’unesma frazo (1) esas tute justa ; sed konseque ad ol la duesma devas esar : ce qui est beau, e ne qui est beau, pro ke la lasta enportas la ideo di persono, qua ne povus malaparar en l’inversa derivo, quale me jus montris.


Pos kompozo di la supera linei venis a me ankore kelka dubi pri l’aplikebleso di la formo la blondu la blonda homo ; me ne volas ajornar lia expozo.

P. 16 di Compte rendu des Travaux du Comité da Couturat e Leau lektesas : « La gramatikal finali di Esperanto (‑o, ‑a) esas supresebla e necese malaparas en la derivaji, or se on atribuus a li ula senco (sexuo), oportus konservar li en la derivaji e dicar exemple : fratae (fratine)… Unvorte, on devus konsiderar li quale sufixi konstitucanta la vorto, e to ruinus la tuta sistemo di vortifado di Esperanto ». De to konsequus certe, ke on ne povas donar a la blondu la senco la blonda homo ; sed semblas a me, ke la nuna determino : la blondo la blonda homo, esas egale neadmisebla pro la sama motivi. Nam on abutas a diversa signifiki, kande on prenas en kompozo l’adjektivo o la substantivo kun personal senco.

Kompozaji kun adjektivi, quale ex. : D. Blindschleiche, Blaumeise, Schwarzbeere, Weisskohl, Edelhirsch, signifikas