Page:Progreso - 1a yaro.pdf/559

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


PROGRESO

KONTENAJO
Komparo inter Esperanto ed Ilo, da 0. Jes­per­sen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
545
Pensi pri la reformo en Esperanto (fino), da R. Lorenz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
547
Studyi pri simpligita Esperanto (sequo), da P. de Janko
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
551
Literaturo e tradiciono, da L. Cou­tu­rat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
557
Linguala questioni : Pri uni­keco de la sis­temo de deve­ni­gado, da W. Pad­field ; Pri la sub­stan­ti­vigo di l’adjek­tivi, da M. Tal­mey ; Pri la ver­bal sufixo ‑ab; Mustar, dar­far? Pri la pro­po­zata radiko must; Misar? Faliar. Pri ‑ig, ‑ij ed ‑esk; Pri la tro-uzo di mal; Pri la demons­tra­tivi ; Pri ste­no­gra­fado ; Ste­no­gra­fado en Esp. ed en Ido ; Atenc ed Kom­pa­rado ; Spe­ci­meno di Espe­ranto ; Dro Zamen­hof pre-idisto !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
558
Kroniko : Uniono di l’amiki di la lin­guo inter­na­ciona ; Pro­vi­zora sta­tuti ; Kelka kon­sili ; New-York Esp. Societo ; Luxem­burga Esp. Societo ; Sui­sana Komi­tato di agado ; atent; Grupo Espe­ran­tista de Ferrol ; Reform-Espe­ranto-Societo en Graz ; Espe­ranto-Grupo Aarau ; Uniono por L. I. en Ber­lin Klubo Esp. en Upsala e. c.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
581
Bibliografio : Libri : Folke­sprog og Ver­den­sprog, da 0. Jes­per­sen ; English. Esp. Dic­tio­nary, da J. Rho­des ; Provo de marista ter­mi­naro, da Rollet de l’Isle ; Welt­sprache : Lese­buch, da H. Peus ; Wereld­hulp­taal, da A. den Hengst.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594
Jurnali : Cvetje (Eula­lia, da Shkra­bec) ; Lin­gvo inter­na­cia ; La Belga Sono­rilo ; Ger­mana Ilisto ; Int. Socia­listo ; L’Espé­ran­tiste ; Pro­gre­sido ; Espe­ran­tis­ten ; Roma Espe­ran­tisto ; The Bri­tish Espe­ran­tist ; Ger­mana Espe­ran­tisto ; Pola Espe­ran­tisto ; Vocho de Kura­cis­toj ; Ehho Espe­ran­tista ; Espe­ranto ; La Verda Stan­dardo ; La Espero ; La Revue ; L’Ave­nir Bla­yais ; Deutsche Arbeit ; Heraldo ; Whit­ley Sea­side Chro­nicle ; Jur­nal ov Ortho­epi ; Tuban­tia ; Bezui­den­hout ; La Tri­bune de Genève ; The Bris­tol Medi­cal jour­nal ; The Eve­ning Post.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600
Korespondo : Pro­gre­se­mulo, So Jes­per­sen. — Anunci
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
619

KOMPARO INTER ESPERANTO ED ILO

Ultre la statiskala metodo di So Couturat, qua kalkulis la nombro di la radiki en la vortolibri (v. Progreso, julio 1908, p. 214), existas altra metodo, qua montras forsan per maniero ankore plu konvinkanta la difero inter la du tipi di la linguo, nome la komparo di la sama texto, konseque di la linguo quale ol aparas en la vivo ipsa. Me prenis por co pagino de Esperanto, selektanta p. 100 en la Fundamenta Krestomatio ; la selekto esas senpartia, nam ante la selekto me ne lektis la pagino, do me ne savas kad ca pagino esas favoroza por nia linguo o por la malnuva ; la nombro 100 prenesis tute hazarde, sed me ne dubas ke irga altra pagino donas la sama o tute simila rezulto. La pagino kontenas 350 vorti ; ek oli me kontis unesme omna vorti quin persono, konocanta la angla linguo e la franca, tute ne komprenus per ca du lingui ; duesme me kontis la vorti quin la sama persono povus parte komprenar, o di qui la senco esus klara por lu, se lu konocus