Page:Progreso - 1a yaro.pdf/487

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


PROGRESO

KONTENAJO
Pro quo ne la chinana? da O. Jespersen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
473
Unopla o duopla linguo? da L. Couturat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
475
Studyi pri simpligita Esperanto (sequo), da P. de Janko
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
478
Linguala questioni : Kom­pa­rado ; Pri par­ti­cipo dil impe­ra­tivo : ‑ent; La sono i inter kon­so­nanto e gra­ma­ti­kala vokalo ; La Pro­blemo supra­signata ; Pri du senci di la sufixo ‑ism; Kom­panyo; Ardo­rar, ardoro; Pri la tro­uzo di l’arti­klo ; Pri la fone­ti­kal libe­resi en Ido ; Pri l’apo­strofo ; Pri mal­bona uzo di mal; Pro quo ad vice al?; Pro quo ek vice el?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
484
Kroniko : Impre­setoj el Dres­dena Kon­greso, da A. Zino­viev ; Reform-Espe­ranto Societo en Dres­den ; Grupo Ilo en Zürich ; Klubo Espe­ran­tista de Reims ; La Labo­ranto-Klubi “ Pro­greso ” en Berlin, Weissen­fels, Anhalt, e. c., e. c.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
494
Bibliografio : Libri : Weg frei für das Espe­ranto ! da A. Sei­del ; Pan-Arisch, da Fried­mann ; Welt­sprache pankel, da M. Wald ; Dumil novaj vortoj, da P. Boulet ; Espe­ranto for the English, da A. Franks
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
505
Jurnali : La Belga Sono­rilo ; L’Espé­ran­tiste ; Vocho de Kura­cistoj ; Progres ; Kores­pon­dens inter­na­sio­nal ; Uni­ver­sal-Kores­pon­denz ; La Kuriero inter­na­ciona ; Pro­gre­sido ; La Spri­tulo ; Ger­mana Espe­ran­tisto ; Ehho Espe­ran­tista ; Dana Espe­ran­tisto ; Der Tag ; Dresdner Anzei­ger ; Dresdner Volks­zei­tung ; Solo­thur­ner Zei­tung ; The Bris­tol Daily Mer­cury ; The Seattle Weekly Times ; The Chi­cago Eve­ning Post ; Abend­post ; The New-York Times
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
516
Korespondo : J. Booth, e. c. ; Sentis ; de Mont­luc, e. c.. — Anunci.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
537

PRO QUO NE LA CHINANA?

En la lasta numero di la « Progres » di So Rosenberger ed anke altrube me renkontras objekto kontre mea formulo, ke la max bona linguo internaciona esas ta qua prizentas la max granda facileso por la max multa homi. On dicas ke se on volus komprenar co literale, on devus konseque adoptar la chinana linguo, pro ke ol esas ja parolata da 400 milioni.

Ne vera ? to esus solvo admirinde facila di la problemo ! Lor ni ne bezonus pensar e diskutar pri la formo e la flexioni di la vorti, nam ni havas linguo tute pronta, e la sola kozo facenda esas komprar chinana gramatiko e vortolibro (e ler nar ol !).

Esas nur regretinda ke ti qui studyis mem malmulte ta linguo savas ke la problemo esas multe plu komplexa. Nam la 400 milion personi di la cielala lando ne parolas la sama linguo. Li havas — nur to esas vera — la sama linguo skribata, e pro sa konstrukto la skriburi povas esar lektata e komprenata da omna (edukita) Chinano. On skribas la sama vorto-litero qua signifikas la ideo, e nule la sono (quankam on ne devas negar ke kelka elementi di la vorto-signi esas