Page:Progreso - 1a yaro.pdf/375

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


PROGRESO

KONTENAJO
Quo esas nia Funda­mento? da O. Jes­per­sen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361
La « spirito » di Espe­ranto, da L. Cou­tu­rat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366
Pensi pri la reformo en Espe­ranto, da R. Lorenz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
369
Qua decidos? da E.-S. Cam­pling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
374
Esperantala jurnali e Linguo Inter­na­ciona, da L.-E. Meier
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375
Studyi pri simpligita Espe­ranto, da P. de Janko
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
376
Respondo pri lingvaj demandoj, da W. Pad­field
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385
Linguala questioni : Uni­keso di la sis­temo di deri­vado ; Pro­nomo per­so­nala ed arti­klo ; La aku­za­tivo au kazo de ob­jekto ; La sufixi ‑ist ed ‑er; Pri la sufixi ‑ist e ‑or; Pri la pro­pra nomi ; Dro Zamen­hof Idisto ! Pri la kom­po­zado per pre­po­zi­cioni ; Pri ad­verbi deri­vita de sub­stan­tivi, Pri la reci­proka verbi ; Pri ste­no­gra­fado en Esp. ed en Ido ; Pri la sta­tis­tiko di la radiki ; Kelka vorti obli­vyita : durstar, futuro, habitar, sinistra; Hemo; Segun
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
390
Kroniko : Pri la nomo di nia lin­guo ; Deklaro di So Bau­douin de Cour­te­nay ; Neo­lo­gismi en Espe­ranto ; Kon­gre­sala dis­kurso di Dro Zamen­hof ; Pri l’Espe­ran­tista Aka­de­mio ; Doku­menti ed informi ; Pri nia futura orga­nizo : Uniono di l’Amiki di la Lin­guo inter­na­ciona ; Pro­pa­gado ; Simpla fakto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
412
Bibliografio : Libri : La Reforma Demando, da W. Borgius ; Les déter­mi­na­tifs, les pro­noms, le verbe dans la Langue inter­na­tio­nale, da A. Duthil ; Fono­ti­pio Espe­ranto-Ido, da Gott­schling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
433
Jurnali : Inter­na­ciona Socia­listo ; Arbeiter-Zeitung : Volks­blatt für Anhalt : Das Blau­buch ; Neue Zür­cher Zei­tung ; Die Welt­sprache der Zukunft ! Solo­thur­ner Zei­tung ; Grüt­lianer ; Karls­ruher Hoch­schul-Zei­tung ; Sagi­naw Post-Zei­tung ; Deutsch oder Espe­ranto als inter­na­tio­nale Kon­gress-sprache ? La Belga Sono­rilo ; L’Espé­ran­tiste ; Les Docu­ments du Pro­grès ; La Coopé­ra­tion des Idées ; La Flan­dre libé­rale ; Ehho Espe­ran­tista ; Ger­mana Espe­ran­tisto ; Ofi­ciala Gazeto Espe­ran­tista ; Al chiuj Esper­an­tistoj : ofi­cialaj doku­mentoj ; Pro­gre­sido ; Inter­nacia Socia Revuo ; Dana Espe­ran­tisto ; Vocho de kura­cistoj ; Roma Espe­ran­tisto ; The Bri­tish Espe­ran­tist ; Daily News, Cam­bridge Daily News, The Daily Tele­graph ; Whitley Express ; Minerva ; La Lin­guo Inter­na­ciona ; The Shields Obser­ver ; The New York Times ; T. P.’s Weekly ; G. P.’s Monthly
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440
Korespondo : (S‑i Talmey ; de Wahl ; Progresemulo ; Pinth). — Anunci
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
467

QUO ESAS NIA FUNDAMENTO?

La lingui naturala o nacionala ne havas fundamento en la sama senco en qua la esperantisti parolas pri lia Fundamento, i. e. la libro tale nomizita da Dro Zamenhof, konsistanta ek mallonga gramatiko, exercaro e vortolibro kun traduki en kelka lingui. La nacionala lingui nek havas nek bezonas tala libra fundamento : lia fundamento esas la fakto, ke kelka milioni de homi parolas « nature », i. e. instinte o (plu korekte) plu o min koncie la sama linguo. Se ni examenas detale lia parolmaniero, ni malkovras ke ca « sama » linguo di ca milioni ne esas tute identa. Ne existas du angli, franci, edc., qui konocas od uzas en omna relati exakte la sama vorti : unu maestresas la teknikala vorti di sa mestiero, ed altru ti di altra