Page:Progreso - 1a yaro.pdf/35

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
21
KRONIKO

nigi (kvazaŭ ĝi estus alia Volapük, t. e. kreaĵo de individua fantazio !) ».

Okaze de Volapük, ni volas rimarkigi tion ĉi : Ĉiuj rezonaĉoj, per kiuj oni penas nun pruvi, ke nia Komitato devis akcepti Esperanton tian, kia ĝi estas, estus taŭgintaj, antaŭ dudek jaroj, por pruvi ke ĝi (aŭ simila Komitato, Akademio aŭ kongreso) devis nepre akcepti Volapük kaj tute ne atenti Esperanton : ĉar tiam Volapük estis vivanta lingvo, havis literaturon, multajn grupojn, ĵurnalojn, k. t. p. ; dum Esperanto estis nur projekto pseŭdonima, sen adeptoj, sen literaturo, sen tradicio, k. t. p. Se do estas nun krimo, ne kontentiĝi per Esperanto primitiva, Dro Zamenhof faris similan krimon, ne kontentiĝante per la tiam vivanta kaj floranta lingvo ! Sed ni lasu tiujn kompatindajn diskutaĉojn. Ni restos fidelaj, ni ankaŭ, al la nobla ideo, kiu inspiris Dron Zamenhof mem antaŭ dudek jaroj, kaj al la komisio ricevita de multaj societoj aŭ personoj, kiuj aŭ ne estas Eperantistoj, aŭ metas, tute prave, la ideon de L I. super Esperanto aŭ alia realigo ; kaj ni ankaŭ, en spirito tute amika kaj simpatia por niaj samideanoj, eĉ por tiuj, kiuj eraras aŭ estas trompataj, ni iros trankvile nian vojon.

P. S. — La 7an de Januaro, So Ostwald estis tiel laca, ke li devis preni tri semajnojn da ripozo. La 29an de Januaro, li ne povis ankoraŭ rekomenci la laboradon ; li petis Son Jespersen anstataŭi lin kiel prezidanto, kaj invitis la sekretariojn realigi la projekton de revuo, kiun li jam proponis la 23an de Novembro. Ni multe bedaŭras lian staton, ni esperas kaj deziras, ke li baldaŭ reakiros la sanecon. Ĉar li tuj entreprenas vojaĝon iom longan, oni estas petata, sendi ĉiujn komunikaĵojn al la Sekretarioj de la Komitato, 7, rue Pierre-Nicole, Paris (5e).

Kelkaj Tagordoj.

Inter la dokumentoj publikigitaj de diversaj societoj aŭ grupoj esperantistaj, ni elektas la sekvantajn, kiuj karakterizas bone la du precipajn tendencojn, kiuj regas nun en la Esperantistaro.

SVISA ESPERANTA SOCIETO
Solothurn, 2an de Februaro 1908.
TAGORDO
pri la decidoj de la Delegitaro.

La Komitato de la Svisa Esperanta Societo, la Redaktoraro de la Svisa Espero, kaj la anoj de la Svisa Ekzamena Komitato, kunvenintaj en Solothurn, la 2an de Februaro, ekzameninte kaj atente diskutinte la decidon de la « Delegitaro por la elekto de lingvo internacia », unuanime deklaras ke :

1o La sola lingvo propagandata de la Svisa Esperanta Societo