Page:Progreso - 1a yaro.pdf/208

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
194
PROGRESO

ed esas vera folajo volar fixigar ula vortaro o radikaro por eterneso. Nur la principi povas e devas restar fixa, ed on devas penar konformigar a li la detali max bone posible.

La precipua principo di la vortaro esas la principo di la maxima internacioneso di la radiki, quale ol esis definita da So Jespersen en la kunsidi di la Komitato, ed aprobita da la Komitato ipsa[1]. La internacioneso di un radiko mezuresas per la nombro di la homi di europala kulturo qui povas rekonocar e komprenar ol, sen savar altra linguo kam sa patrala linguo (kompreneble, on devas supozar, ke li konocas perfekte sa linguo, nam la LI. ne povas esar responsiva pri la malbona konoco di patrala linguo). Konseque singla ek la europala (plu exakte : indo-europala) lingui eniras la kalkulo di l’ inter­nacioneso per la nombro di sa « naturala » adepti. Pro ke existas sis lingui, qui havas la max granda nombri de adepti, on indikis en la vortolibri, a qui ek ta lingui apartenas singla radiko. To furnisas proximema mezuro di l’ inter­nacioneso di ta radiko[2] ; sed ito ne signifikas, ke on konsideris nul altra lingui, e ke on ne konsideris la nombrala importo di singla lingui. Per to la lektanto havas moyeno por kontrolar la selekto di singla radiko. Nur pro eceptala motivi, ex. por evitar homonimesi od vere jenanta dusencesi, on eskartis de la maximo di internacioneso, e mem lor on modifikis la radiki minime posible, por ne igar li nerekonocebla. — En la serchado di la max bona radiki, ni uzis, quale esis nia yuro e mem devo, la verki di nia anteiranti (quale facas omna autori di lexiki en ula linguo), nome la vortolibri di Esperanto, di Idiom Neutral e di Novilatin (Dr Beermann). En la du lasta ni trovis multa sugesti o konfirmi, e kelkafoye ni retrovis la sama radiki per nia propra explori : koincidi tute ne astonanta, pro la sameso di la guidanta principo, sed tamen tre kontentiganta, nam li pruvas, ke sur ta ciencala domeno omna konciencoza laboranti povas e devas su renkontrar ed unionar.

Kompreneble, on konsideris nur la praktikal internacio-

  1. Videz Compte-rendu des travaux du Comité, p. 10-11.
  2. Videz Statistiko di la radili en EP. ed en ES., en Linguala questioni (infre).