Page:Progreso - 1a yaro.pdf/206

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
192
PROGRESO

priparolante la demandon bibliografie kaj filologie. Pli antaŭe mi ankoraŭ bezonas havi kelke da mankantajn verkojn. Vidante la malfacilecon, kiu malhelpas al mi la akiron de la bezonata materio, mi treege petegas mian helpeman samideanaron por afabla helpo sekvanta :

1. Por donaco de ĉiuj verkoj, libroj, broŝuroj, revuoj, artikoloj (eltranĉitaj el ĵurnaloj), kiuj rilatas aŭ speciale aŭ ĝenerale al la helplingva demando aŭ al pasigrafio.

2. Por serĉado en ĉiueblaj librovendejoj kaj por afabla sciigo de la titoloj, aŭtoroj, prezoj de la trovitaj verkoj (oni serĉu en katalogoj sub Volapük, ĝenerala filologio kaj « Varia » titolo), ke mi povu ilin ĉe la montrita firmo aĉeti.

3. Por donado de adresoj de ankoraŭ vivantaj malnovaj volapükistoj,

Mi petegas miajn altestimatajn samideanojn min sciigi pri ĉiu verko kiu estus vendebla aŭ interŝanĝebla kaj rimarku ĉion, eĉ la plej malgrandan folieton.

Mi tiel esperas ricevi novan forton kaj materion, por kio mi sendas al ĉiu helponto mian plej koregan antaŭdankon.

A. de Marich,
ĵurnalisto,
Ĉefred. de La Verda Standardo,
Prez. de Hungara Esp. Societo.

Budapest, IX. Ullői-ut 59. »

Avizi.

La germana lernolibri di la Linguo internaciona di la Delegitaro esos editata da la firmo Franckh’sche Verlagshandlung, en Stuttgart. La vortolibro internaciona-germana aparos ye la mezo di Junio, la vortolibro germana-internaciona ye la fino di Junio.

La vortolibro internaciona-franca jus aparis che la firmo Delagrave. La vortolibro franca-internaciona aparos cirke la 15a Junio che la sama editisto.

La vortolibro internaciona-angla jus aparis che Guilbert Pitman. La vortolibro angla-internaciona aparos cirke la 15a Junio che la sama editisto.

Pro acidento di imprimado, la Kompleta lernolibro por Esperantistoj aparos nur ye fino di Junio che So Waltisbühl. La ja mendinti esas pregata pacientesar pro ca kontrevola tardijo.

Pro l’ abundo ed urjanteso di materyo, ni devis duopligar ica numero, qua havas 72 pagini. La sequanta numero aparos tamen la 1-esma julio ; e ni demandas pardono pro la tardijo tute kontrevola di ca numero. Sed ni rezervas a ni la permiso, per kompenso, supresar un numero dum la monati di generala vakanco.


Abrejuri : D. ger­mana ; E. angla ; EP. Espe­ranto pri­mi­tiva ; ER. Espe­ranto refor­mita (pro­yekto de 1894) ; ES. Espe­ranto sim­pli­gita ; F. franca ; G. greka ; I. ita­liana ; IN. Idiom neu­tral ; L. latina ; LI. linguo inter­na­ciona ; R. rusa ; S. his­pana.

La artikli en EP. esas indikata da steleto ( * ) en komenco.


Le gérant : L. Couturat.


Coulommiers. — Imprimerie Paul BRODARD.