Page:Poesaka Soenda 1924-01-2(07).pdf/15

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

rupana jeg warna Ratu,
anu lian kasamaran
sagala tingkah, polah, lampah, laku,
ucap, lengkah, budi basa,
taya nu geseh saeutik.

64
Ratu leungit teu karuhan.
Kitu deui ngaran Bondan ĕnggeus leungit
kabeh jalma nyĕbut ratu.
Pangrasa teu kapalingan;
putra, garwa kabeh oge kaliru.
Taya jalma nu uninga,
ngan Bondan bae pribadi.

65
Pantĕs eta rada panas,
dene eta pirang-pirang anu gĕring
unggal poë teu kaitung,
sabab ku tina reana.
Anu paeh, nu sakarat ongkoh ngubur;
pasaran hĕnteu kabilang,
geus beureum bae ku pasir.

66
Ratu gancang seug nimbalan:
"Maneh, Patih, ayeuna teh geura indit,
ngaronda ka lĕmbur-lĕmbur,
sugan aya nu kaliwat,
di jĕro desa atawa di jĕro lĕmbur,
nu teu keuna ku sasalad;
sukur, patih, lamun manggih."

67
Kiai Patih cedok nyĕmbah:
"Nuhun, Gusti. Jisi abdi hatur pamit,
nyuhun pangestu jĕng Ratu!"
"Eh, Patih, masing yatna."
Tuluy leumpang patih jeung sabatur-batur,
para amtĕnar sadaya,
lĕbe reujeung juru tulis.

68
Mapay ka unggal nagara,
tĕpis wiring paminggir para bupati,
tuluy ka kuwu Ci-bungur.
Arina datang ka dinya,
ningalian ka unggal imah teu nimu,
teu aya anu muriang,
Ki Patih ngahulĕng cicing.

69
Seug mariksa ka kuwuna:
"Paman Lurah, ami bĕt heran teh teuing,
na kumaha nya panĕmu,
mana salamĕt sorangan;
kami ngidĕr teu ngadenge gĕrang-gĕrung.
Aki, kumaha doana,
cing kami bere mangarti."

70
Kuwu Ci-Bungur haturan:
"Nun, Juragan, upami hoyong tingali,
kawit abdi teh tutulup,
hĕnteu mĕndak-mĕndak acan
boroampar kenging rupi bangsa manuk;
lajĕng mĕndak ganggarangan,
diudag lumpat ka pasir."

71
"Seug ku abdi diboroan.
Lajĕng lumpat ganggarangan teh ku tarik.
Diburu lumpat ka gunung.
Di dinya mĕndak ajar.
Seug ngalahir ajar teh:"Ulah diganggu,
eta ingon-ingon urang."
"Sinarĕng lahir deui:

110