Page:Poesaka Soenda 1924-01-2(07).pdf/14

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Ngan kari Gunung Padang,
jeung eta Gunung Galunggung,
anu masih katingalan.

29
Nĕdĕngna lilana cai,
itung peuting jeung beurangna,
meunang opat puluh poë.
..........
Cai surud, sadayana lalungsur ti gunung.
..........

33
Budal ka pakuon patih,
Ratu mĕpĕdĕk di dinya,
sarĕng balad-balad kabeh.
Teu dicatur di jalanna.
Ayeuna ĕnggeus dongkap,
ka pakuon nu dijugjug,
ngaran lĕmbur Bojong Lopang.
..........
K. Raja nimbalan neangan pinagaraeun.

II. Pupuh Kinanti.

37
Neangan rupana batu,
panjang rubakna pasagi,
batu nu bodas rupana,
"Di mana bae nya manggih,
di dinya pikeun nagara,
keur carita anu gaib."
..........
Patih mĕndak tĕmpat,
lajĕng ngadĕg nagara anyar.
..........

48
Disĕbutna Bojong Galuh.
Nagara alus teh teuing,
disisi ku pagĕr bata,
sarta kakĕpung ku cai.
Keur Ratu di Bojong Lopang,
gunung rugrug burak-barik.

49
Dipanah ku gĕlap sewu,
batuna patingsalĕwir,
ragragan ka pulo lian;
nu ragrag di dieu deui,
jadi sagala pusaka,
marga tina bunung tadi,
..........
K. Ratu garwaan salapan,
tujuh widadari dareng dua istri geulis.
..........

58
Kocap deui garwa Ratu,
eta anu dua deui,
anu ti bangsa manusa,
Sangraja Komala Sari;
ti dinya kagungan putra,
Hariang Banga bupati.

59
Hiji deui garwa Ratu,
kakasih Pramana Sakti;
ti dinya kagungan putra,
Sangiang Maraja Sakti.
Geus tutug carita putra,
nyarioskeun sanes deui.

IV. Pupuh Pangkur

60
Ayeuna nu kacarita,
di nagara eukeur sing sarua jadi,
nu disĕbut Bojong Galuh,
teu aya kakurangan.
Nanging eta ayeuna teh Kangjĕng Ratu
aya manah bade angkat,
keur badami reujeung patih.

61
Tuluy nyaur ka Ki Bondan:
"Eh, Ki Bondan, ku maneh aing teh ganti,
kami rek nuluykeun laku."
Seug Ratu lajĕng ngasta,
lelepenna soca ludira dicabut,
dilaäan tina tanganna.
Ku Ki Bondan geus ditampi.

62
Lajĕng dianggo ku Bondan.
Ari sanggeus Ki Bondan teh nganggo cingcin.

109