Page:Poesaka Soenda 1924-01-2(07).pdf/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

atawa oraj, teu ilok diperegasa, koe bedil, ngan dibeberik bae.

Moen tatjan beunang mah, teu weleheun beberik, djeung moen geus kasoesoel, ladjoe digeloetan bae djeung make gobang atawa paneunggeul.

Mana nepi ka kiwari teu ilok aja sato leuweung beak koe oerang Badoej dialaan.

Ari diinditkeun ti dinja, moen aja anoe maling pare, atawa wani heureuj njabak soesoe atawa pipi tjawene, sok diinditkeun, ari pangboeangana ngaranna desa Nangka­bengkoeng.

Djeung deui oerang dinja lamoen boga anak geulis teu ilok dilarangkeun, asal alakina mawa papakean bae pakean awewena djeung tjoetjoekoelan boemi saperti: pare, hoei, tjaoe djeung sedjen ti dinja, beunang makaja tea. Ari doeitna ngan oekoer doea poeloeh lima sen geusan ka noe ngawinkeun, nja eta poeoen.

Ari anoe didjieun minangka ratoena di dinja nja eta geurang poeoen.

Ari anoe didjaga koe oerang dinja, tilok aja ngan para boejoet patjadoean-patjadoean.


Panalek boekoe-boekoe basa Soenda..

Menggah di bangsa Eropa, parantos djadi kabiasaan oepami aja boekoe-boekoe anoe nembe dikaloearkeun, saparantosna ditaralek diboelak-balik, sok enggal dida­dar dina serat-serat kabar dina poestaka­ mangsa, koe anoe ngamoedina atanapi koe noe lian anoe aja kapanasarananna hojong medar noe nembe medal tea, koemaha tim­banganana boh basana boh eusina. Koe djalan kitoe, soegri noe djadi langganan serat kabar sareng poestaka mangsa tea, iasa aroeninga ti anggalna kana wandana boekoe-boekoe anoe alanjar, lantaran didalangkeun heula tea sae awonna pi­mangpaateun henteuna; nepi ka dina aja djorodjojna manah kersa mileuleu­heungkeun, geus poegoeh pamilih henteu didoega koe soesoeganan, dirarampa dipa­parah teuing, anoe toengtoengna sok ra­djeun matak handjeloe, rek asa moebah natamboeh ipekah teu poegoeh.

Koe margi ajeuna boekoe Soenda pa­rantos ninggang di oesoem, nadjan teu atjan tjeujah tapi papatjal mah rek nindak di andjrah, sedeng naker oepami Poesaka Soenda djoemoeroeng ka anoe karagoengan hadas, ngiring medar boekoe anjar, anoe sae sing kaoeninga saena, anoe awon sangkan tembong awonna, balaka sa­hinasna moal aja kiloeng paminding.

Perloe naker Poesaka-Soenda anoe nga­loeloegoekeunana, da moenggoehing anoe lian mah ana ngabobot Soenda teh, radjeun soelaja tina enjana, lantaran pasalingsi­ngan pamilih, teu timoe dirasana sambel medok; pentil hiris kepokan roaj-koeroe­poek, pagar peuheur madjar keutar ho­reng letah lain dina perenahna, Ana niro njotjol sambel, rambisak tiboeboerandjat. Geuning boekti aja anoe ngareuweuh-reuweuh kana tjarita Soenda, boekoe Enden Sari, Enden Retna sareng sadjabi ti eta, madjar kitoe madjar kieu, ari estoena mah taja lian, ngan rasa noe patoekang-toe­kang.

Geura, mangga ajeuna mah oerang pe­dar, oerang talek bae boekoe-boekoe anjar teh hidji-hidji. Ngawitan ngawajangkeun:

1. BADINGKOET, boekoe karangan M. Sastraatmadja, kaloearan Bale-Poestaka Weltereden, Sri N. wedalan taoen 1923.
Eusina: Njaritakeun adat kabiasaan alam ka toekang-toekang, paselang djeung panoengtoen roekoen, dipapaesan koe dongeng. Anoe djadi loeloegoe, rioengan Ama Barkat djeung kantjana, wangkong kolot patema djeung noe ajeuna, ana ditempas koe sempal goejon Oedjang Totong.
Basana: Basa kolot, teu make diraeh koe teplakan, estoe sahinasna anoe njarita bae, anoe matak ngeunah ka oerangna teh, me­renah kana rioenganana.

Ieu boekoe estoe loetjoe, asa njaba ka baheula, asa ngarioeng di lemboer, soeroep105