Page:Poesaka Soenda 1924-(10-12)-3(04).pdf/62

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
There was a problem when proofreading this page.

Nimoe endong.

Ahim oelin ka tegal rek ngala napatong.

Na kitjente teh inggoej? Di sampeurkeun koe Ahim. Hajang njoho, aja naon? Aja manoek hiber ti dinja bari tjit tjitan. Euleuh aja endog.

Toeloej dirongkong. Tjoetjoek kitjente teu dirasa. Leungeunna barared, djeun teuing. Aja atoh. Lah, teu nepi. Leungeunna pondok teuing. Koemaha akalna, nja?

Bĕrĕbĕt loempat, njokot bedog, ketjlek-ketjlek bae ditilasan regang noe ngahalangan teh. Euleuh mani aja lima. Limaanana di tjokot. Mani-loempat balikna teh, haning koe atoh. Boeroe-boeroe njampeurkeun ĕmana, rek bebedja. Djeung satoeloejna.

Pibasaeun boekoe batjaeun baroedak oemoer 10— n'k' taoen moerid kelas III n'k' klas V.[1]

Nimoe endog..

Dina hidji poë Ahim oelin ka tegal rek ngala papatong. Teu koengsi lila, marehna neuleu tangkal kitjente inggoej. Koe sabab panasaran, toeloej disampeurkeun. Barang geus deukeut, geleber aja manoek hiber, bari disada tjit-tjitan, bangoen noe reuwas djeung sieuneun. Ari direret kadjero roengkoen, bet aja sajang manoek dieusi endog lima. Ditjoba-tjoba dirongkong, tapi teu kakodok; da leungeunna pondok teuing. Leungeunna barared koe tioetjoek kitjente, tapi teu dirasa ieuh, bawaning koe atoh, manehna njokot bedog ka imah, keur nilasan regang noe ngangokan tea. Barang geus molongpong, tjoeloej ditjokot endog teh kabehanana sarta berebet loempat poepoelih ka nidoengna.

Djeung sateroesna.

Ajeuna tina hal lectuurna.

Noe disebat lectuur teh pakoempoelan boekoe-boekoe batjaan, moeng lectuur mah teu dibeungkeut koe patokan-patokan noe dianggo ngatoer boekoe batjaan sakola, apan geuning ari keur boekoe batjaan mah nganggo kedah diemoetkeun pandjangna hidji-hidjina tjarios, diatoer disoeroepkeun kana waktosna pangadjaran; dibagi-bagi djadi sababaraha pasal noe parondok, satjekapeun baris sakali atanapi doea kali pangadjaran. Doepi boekoe lectuur mah teu kedah diatoer kitoe, lalakonna biasana sok pandjang sareng rame atanapi aneh.

Koedor koemaha eusina? Tangtos aja papantjenna (patokanana), noemoetkeun anoe rek dimaksoed koe noe ngarang. Di dieu koe sim koering moal diterangkeun. Moeng noe bade didadar teh basana bae. Basana mah nja kedah noemoetkeun patokat noe kasebat di loehoer tea bae.

Soepados tiasa ka oeninga mah, ieu bae tjontona diserat di handap, nganggo toejoelan ka noe baris pimatjaeunana.

Kinderlectuur.

Dongeng baris batjaeun baroedak oemoer 8 nepi ka 11 taoen, kira-kira klas 2 nepi ka klas 3 sakola kelas II.

MOEKADANA-MOEKADINI.

„Moekadana! Moekadini! Joe, oerang ngala boeah tangoeloen!” Tjeuk bapana.

„Hajoe!”

Djoeng arindit ka leuweung, rek ngala boeah tangoeloen.Cite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content

„Dagoan, di dieu, di handap; oelah kamarana-mana.”Cite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content

Terekel bapana naek.

Kop ngala noe-hideung. Am, dihoeapkeun. Pek, ngalaCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content noe beureum, belewek dihakan.

Anakna mah teu dibere.

Tjeuk Moekadini: „Bapa, oeing poeragan noe hideung?”

„Euweuh, noe hideung kabeuki aing!”

„Noe beureum-beureum?”

„Euweuh, noe beureum kabeuki aing!”

„Noe hedjo-hedjo?”

„Noe hedjo, kabeuki aing!”Cite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content

„Noe atah-atah?”

„Noe atah kabeuki aing!”Cite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content

. . . . . . . . .

„Eh! teteh oerang balik bae, da bapa mah geuning kitoe”.

  1. Oelah diemoetkeun eusina, margi koe sim koering dihadja dibantoen eusi tjarios noe sami, soepados djadi langkoang etjes karaosna.