Page:Poesaka Soenda 1923-02-1(08).pdf/5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

moedjoedna, tangtos moal iasa ngahalangan bakal sareng ditjandak ngoembara ngalakonan hoekoeman pasihan ramana tea.

Nja kitoe deui saderekna anoe djenengan Lakshamana tea teu kersa kantoen, baris béla toemoetoer ka rakana.

Djoeng tiloean angkat ngantoen karaton, moeugkoerkeun kamoekten doenja, panganggona koelit kai noe dianggo. Awit diiring koe eusi nagri anoe beurat tibélat ka doenoengan, Hanging di tengah leuweung sabot anoe ngiring sararé, koe Batara rama dikantoen, andjeunna mah lolos tiloean baé.

Kangdjeng Radja Dasjarata, diroengroem woejoeng nandangan soengkawa manah, lantaran pisah ti poetra kakasih, broek ngangloeh teu aja pisan euih-euihna. Dina hidji wengi keur ngagoeligah loemenjap manah, ébog bari goeling-gasahan, andjeunna ras emoet, atra sadaja lampah ka toekang, tétéla jen nalika boeboedjeng di leuweung geus nelasan hidji panditanonoman kalawan sanes disangadja, sarta emoet deui kana soepatana rama eta pandita, hidji sepoeh anoe sotjana geus teu awas, jen wawales anoe baris toemiba kana salirana teh, nja éta baris poepoes kaleleban koe poetra.

Maha Radja Dasarata ngaraos geus nintjak ka mangsana éta soepata teh kapedak karandapan harita koe andjeunna.

Salira Maha Radja nangnaj loengsé, taja tangan pangawasa, sarta pok sasaoeran ,,Nja ajeuna bakal datangna adjal teh. Eh, tjatjak lamoen koe Rama, aing dirampa nja raga, atawa sagokan bae aing patembongan djeung Rama tan wandé aing itjal nahnaj djagdjag ngadadak waras, waringkas tjara baheula bihari!"

Teu kendat sasambatna ka poetra nepi ka lesna pisan Maha Radja Dasjarata poepoes, ngan Rama noe kapitjangtjam.

Sanggeus Maha Radja Dasjarata moelih ka Kalanggengan, Dewi Kaikeji enggal djengkar diiring koe para mantri nepangan poetrana Bharata tea, baris masrahkeun kaprabon, didjoengdjoeng djoemeneng Radja ngagentos rama. Ranging Bharata, anoe tadina lebeng boeta-moena kana pikersaeun iboena, nandoek teu iasa noemoetkeun kana pamoendoet iboe, sareng tetep anteb jen anoe kedah didjoengdjoeng loenggoeh ngasta karadjaan teh, nja eta Batara Rama anoe parantos digadang-gadang koe ramana. Koemargi ajeuna Rama teu aja, koe andjeuna baris enggal disoesoel, sina moelih deui ka, nagara. Bharata djengkar ti kadaton diiring koe para, ponggawa, baris ngilari saderekna. Kasoesoelna di Goenoeng Tjitrakoeta. Rai-raka silih rangkoel tina ngaraos sono, kasawoer koe sedih. Saparantosna nembé Bharata ngoendjoekkeun kaprihatosan manah, ditéték ti wiwitan dongkap ka wekasan. Bharata roemaos jen ramana doegi ka poepoes teh, kalepatan sareng dosa anoe nawoekoe dina salirana, sareng di iboena koe andjeun. Bharatha keukeuh moendoet soepaja rakana moelih deui ka nagara.

Nanging koe Batara Rama disaoerkeun, jen teu aja djalma noe lian anoe geusan katempoehan, papantjén séwang-séwangan, doepi andjeunna paratos ditibanan hoekoeman, taja kersana baris moekah anoe larap kana salira saméméhna kalampahan, ngalanggar wangsitna rama.

Di dinja harita Batara Rama ngadadak njoesoer tanah ramana, ladjeng ngabangbrangkeun kasedih raina koe woeroek anoe djadi woelang.

Sanes moeng koe Bharata baé Batara Rama diririhan dikeukeuhanana soepaja kersa moelih deui téh, dalah koe pandita Wasistha sareng koe Djabali oge, weléh bae teu kersaeun.

Pikeun tawis nampi kana mangkoe kadaton Batara Rama Maparinkeun titihanana, (taroempah) anoe disoeat koe emas, tjitjirén kakawasaan nagara, da ari andjeunna mah baris tetep ngoembara di pileuweungan.

Bharata moelih deui ka Ajodhja, taroempah diteundeun dina singgasana karadjaan, sarta andjeunna ngasta ka kawasaan roemaos djadi wawakilna, sabot rakana anoe kagoengan hadas teu aja.

(Aja Samboenganana).


Tjandra Sangkala

Dina Oenak-anik basa Soeda III P. S. N. 7 parantos ditjarioskeun jen karoehoen oerang mah koedoe bae mere pesékkeun, tara ném-

117