Page:Poesaka Soenda 1923-02-1(08).pdf/14

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Kabupatén Sumedang

Distrikna aya 11, nya éta: Sumedang, Tanjungsari, Cibeureum, Conggéang, Darmawangi, Darmaraja, Malangbong, Ciawi, Indihiang, Tasikmalaya, Singaparna.

Apdeling Sumedang-Sukapura

Adsistent-resident : A. van der Ven.
Regent Sumedang :Rd. Ad. Suria Kusuma Adhi Nata 20 Okt 1834.
Regent Sukapura: Rd. Tm. Wira Tanu Baya.
Hoofd-jaksa  Sumedang : Rd. Angga Truna. Hoofd-jaksa Sukapura: Rd. Dita Kusumah.
Hoofd-panghulu Sumedang: Rd. Kiai Muhamad Taif. Hoofd-panghulu Sukapura: Rd. H. Muhamad.

Kabupatén Limbangan

Regent : Rd. Tm. Wira Tanu Datar (gentos jenengan Rd. Ad. Suria Nata Kusumah), 10 Sép. 1833.
Hoofd-jaksa : Rd. Rg. Suria dhi ningrat.
Hoofd-panghulu: Rd. Muhamad Yahya.

Karésidénan Cirebon

Resident : T. Ament.
Regent : Kiai Adipati Aria Sura Adhi Ningrat.
Hoofd-jaksa : Rd. Dem. Niti Negara.
Hoofd-panghulu: M Imam Abdul Kahar.

Apdeling Indramayu

Adsistent-resident: S. L. P. D. Niepee.
Rangga: Rd. Tm. Mangku Dirja.
Jaksa: Mas Karta dhi Sastra.

Apdeling Galuh

Adsistent resident: J. T. W. A. Lange.
Regent: Rd. Ad. Ar. Kusuma dhi Ningrat, 9 Maret 1839.
Jaksa: Rd. Arga Kusumah.
Panghulu: Abdulah Ibrahim.

Apdeling Majalengka

Regent: Rd. Ad. Ar. Karta dhi ingrat
Jaksa: Rd. Sura Amijaya.
Panghulu: Mas Imam Hasan basari.

Apdeling Kuningan

Regent: Rd. Ad. Ar. Suria dhi Reja.
Jaksa: Mas Demang Purba Dhurgani.
Panghulu : Akramudin.


Wawacan Siliwangi.

(sambungan Pusaka Sunda No. 7)

197. Kangjeng Prebu ngadangu sembah utusan,
ngaraos teteg galih,
teu aya salempang,
putra raos kapendak,
geus kitu Ratu ngalahir,
ka Praméswara,
Enok meujeuh nya prihatin,
198. Dago baé si ujang mo burung datang,
nanging awal jeung ahir,
urang kudu sabar,
pasrahkeun ka Pangéran,
poma nyai ulah nangis,
mangka tawekal,
sadrah ka Sang Utipati.
199. Lampung Jambul-Kidang Pananjung pamitan,
Gelap nyawang teu kari,
tilu panakawan,
rék mapay Raja putra,
mo mulang mun can kapanggih,
rék ditéangan,
disaksrak di unggal nagri.
200. Dawuh Raja sukur Uwa geura leumpang,
poma mangka kapanggih,
jalma tilu nyembah,
sujud terus marangkat.
Sang Prebu ngalahir deui,
miwarang emban,
nyaur dén rangga patih.
201. Sareng putar sang raja Asmunalarang,
duaan sing kairing,
henteu lila dongkap,
patih jeung raja putra,
ari timbalan Sang Aji,
ayeuna poma,
si ujang masing kapanggih.
126