Page:Poesaka Soenda 1923-01-1(07).pdf/5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Nja ladjeng sadajana para Wali pada ngababarkeun toetoengkoesan kalboe, nerangkeun djatining Allah, sakadar anoe beunang didadar koe saoer.

(Soepados oelah pandjang teuing di dieu mah moal ditetek sadajana, moeng dilebetkeun sapalih-paliheun bae.)

Dawoehan Kangdjeng Sinoehoen Bonang. Ari Allah tea lain datna anoe koedoe disembah, tapi anoe njembah eta saenjana anoe koedoe disembah.

Dawoehan Soenan Kali: Ari anoe diseboet Allah eta anoe ningali teu beda anoe ditingali tingkang toemingal bolen wonten sanesira lajan ingkang tiningalan doeloe dinoeloe priangga).

Doepi dawoehan She Lemah Abang kieu: Ari saenjana anoe diseboet Allah tea nja Ingsoen, mohal ajana Allah lamoen lain a kalawan kaoela, kawoela ngabadan Allah.

Barang para Wali ngadangoe dawoehan She Lemah Abang kitoe, sadaja pada teu roedjoek. Saoer Molana Magrib: Moal enja aja djisim kitoe ngaranna, mohal aja Allah warna roepa, soelaja ti hoekoem sara.

Dawoehan Soenan Koedoes: Ari antar Allahredjeung Kaoela mah hr srangngenge isoek djeung sore, diseboet hidji teu sami, dibasakeun doea teu beda.

Dawoehan Soenan Giri: Ari anoe dingaranan Allah djeung kawoela mah, ibarat Ki Dalang anoe keur ngawajang mana anoe djadi Kaoelana, dalangna atawa wajangna saha anoe njaho ngaran kaoela lamoen tea ngabasakeun maneh kaoela. Tapi dimana geus djoemeneng kaoela, didinja aja seseboetan, djoedjoeloek Praboe Sasmata.

. . . . . . . . . .

Dina sawala harita tetela jen She Lemah Abang henteu saaleutan sareng para Wali anoe sanes, Tapi nadjan direntog koe sadaja pedah nembrak teu aja aling-alingna, andjeunna keukeuh pageuh teu kenging dipoekah tina netepan agemanana, teu pisan gimir koe hoekoem lahir anoe bakal toemiba ka salirana.

. . . . . . . . . .

Nalika Soenan Goenoeng Djati diistrenan ngadeg nalendra, djoemeneng Ratoe Pandita, di Tjirebon ngadegkeun masdjid Agoeng, di tegal pangalang-ngalang, dingaranan TJIPTARASA. Demi bahanna eta masjid beunang dadahoet ti mana-mana. Sasaka Kembarna (tihang doea noe ngarendeng) kaina beunang njandak ti Irak djeung Mesir, ari anoe sedjen deui aja anoe ti Djidah aja anoe ti Banisrail.

. . . . . . . .

Dina hidji mangsa para Wali kempelan deui di Demak, reh bade ngangkat Raden Patah djadi Radja Tanah Djawa. Sarta sakalian sadajana baris barempag pidjalaneun nempoeh Madjapait. Nja harita deui masdjid Agoeng Demak teh diadegkeunana.

Anoe kapilih djadi senapati ngaroeroeg Madjapait teh Soesoehoenan Oendoeng, ana dilawan ti ditoe koe Dipati Teroeng saderek Raden Patah anoe ti Palembang tea. Soenan Oendoeng kasambeoet ing dana laga, poepoes di pangperangan.

. . . . . . . . .

Saparantos masdjid agoeng Demak ngadeg, para Wali soelaja manah, reh dina raragana eta masdjid henteu ninggang pisan kana kiblat , tjeuk tjeuk saoerang koerang kaler, tjeuk noe saoerang kaler teuing, tjeuk noe saoerang deui mah geus meneran, nepi ka matak pasalingsingan. Pamoendoetna salah sawios Wali kedah disaksi koe boekti, nja wengina ladjeng sadajana para wali salat hadjat., sarta barang bada netepan ebreh atra koe tingal Kabbah katingali ti Demak. Pikeun tawis djadi saksi tangtosna kiblatna masdjid. Namoeng tingal mah teu barik pasti. Keukeuh henteu poetoes keneh, dina raos koerang ngidoel, ngaler teuing teu kalis koe atra tingal. Doepi poetoesna mah koe Soenan Kali Djaga, diboektikeun koe dideupa, kasaksi koe sadajana panangan Soenan Kali noe tengen njepeng Kabah, anoe Kiwa ngarampa masdjid di Demak, diadekkeun masdjid sareng Baetoellah, goeroe boekti djadi anoe pasti.

. . . . . . . . .

Sapoepoesna Soenan Oendoeng, anoe diangkat djadi-gentosna senapati, ngapalaan balantara ngaroeroeg deui ka Madjapait, nja eta Soenan Koedoes, djadi ngagentos paloenggoehan rama.

. . . . . . . . .

Dina nalika harita Madjapait teh beunang diseboet dikepoeng boeaja mangap, atoeh ti Koelon nja dihantja koe Maolana Djati, ti Wetan diangsit koe Soenan Giri, demi anoe