Page:Poesaka Soenda 1923-01-1(07).pdf/2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
No. 7
Tahoen ka 1
Januari 1923

POESAKA-SOENDA

DIKALOEARKEUN KOE PAGOEJOEBAN

JAVA-INSTITUUT

Anoe djadi Redactie: Dr. R. A. HOESEIN DJAJADININGRAT
J. KATS, M. SOERIADIRADJA

TOEDJOEL SERAT : - GOENOENG SARI 84. – WELTEVREDEN


Pangaosna langganan Poesaka-Soenda dina sataoen ti Juli d.k. Juni ƒ 3.-
Pangaosna hidji (sadjilid) Poesaka-Soenda, ngagaleuh ngeteng " 0.30
Pangaos samboeng-lajang (advertentie) dina P.S. sakatja " 20.-
Satengah katja . . . . ƒ 12½ Saparapat katja " 7.50
dina sakali kaloear.

Oepami ngalanggan samboeng-lajang langkoeng mirah.


Eusina P. S. No. 7

1. Pihatoer Redaksi katja
2. Babad Tjirebon (samboengan P. S. No. 4) "
3. Bab Wajang III "
4. Oenak-anik basa Soenda III "
5. Pasoendan (samboengan P. S. No. 5 katja 78) "
6. Biantara njoenatan "
7. Wawatjan Siliwangi "
8. Pihatoer Redaktie (Artos langganan) "


Pihatoer Redaksi

Dina sasih Januari katompérnakeun Redaktie parantos ngintunkeun Postkwitantie ka sadaya Juragan-juragan anu henteu acan mayar artos langganan, anu teu merlukeun ngabayuan Pusaka-Sunda.

Bilih baé aya anu parantos ngintunkeun artos langganan, wuri-wuri nampi panagihan, mugi ulah bendu réh manawi artos sareng panagihan paliwat di jalan.

Kajabi ti éta unjuk uninga ka langganan anyar anu teu acan nampi P. S. anu lami (No. 2-3-4) mugi sabar ngantos jumlahna langganan jejeg 1500, margi P. S. No. 2-3-4-5 parantos séép pisan. Ku margi éta panuhun Redaktie mugi kanca anu sanés énggal sina langganan ti ayeuna bilih kaporotan deui sapertos anu parantos-parantos.

Ka para Juragan anu teu acan ngintun artos langganan, disuhunkeun supados énggal ngintunkeun dina sasih-sasih ieu supados P. S. ulah ngarandapan “Lakuning biheung”.

97