Page:Poesaka Soenda 1923-01-1(07).pdf/11

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Pasoendan


Samboengan P.S. No. 5 katja 78.


Dina mangsana nikah, bet lain pameget anoe soemping ka tempat istri, ieu mah istri koedoe dianteurkeun koe rama katoet balad-baladna ka nagara pitjarogéeun tjara paribasa, sapi anoet ka banténg. Kawasna baé sababna koe lantaran Praboe Hajam Woeroek kabina-bina agoengna.

Waktoe Radja Pasoendan sabaladna soemping ka loear Madjapahit ladjeng masanggrahan, ngantos-ngantos dipapagna koe pitjarogeeun poetri nja éta Radja Madjapahit.

Radja Madjapahit ogé geus sasajagian baris mapag pigarwaeun, da kitoe adatna. Tapi Patih Gadjahmada oendjoekan, jén moal pisaéeun oepama radja kersa mapag koe andjeun, sanadjan enggeus adatna ogé, sabab lain lajakna, radja noe sakitoe agoengna nganggo mapag radja noe sakitoe leutikna.

Tjindekna mah ditjarék baé Praboe Madjapahit koe Patih Gadjahmada, oelah mapag.

Tidinja Radja Pasoendan miwarang patihna ngadeuheus ka kota njoehoenkeun katrangan. Éta oetoesan meunang tjék-tjok djeung Patih Gadjahmada, sabab tjeuk Patih Gadjahmada koerang tatakrama, maké wani-wani ngadeuheus ka Radja Madjapahit.

Radja Pasoendan djaheut manahna sabab ngadangoe pioendjoekna Patih, komo dina lebah njarioskeun, jén tjeuk Patih Gadjahmada, poetri dibikeun teu dibikeun, dipenta, koedoe dibaktikeun ka Maharadja Madjapahit.

Tjeuk sawaréh balad Pasoendan saé baktikeun baé, montong mandjangkeun tjarita; tjeuk sawaréh oelah dibikeun, sabab bongan ngahina. Kadjeun leboer toetoempoeran, tinimbang sadrah ka djelema anoe ngahina ka oerang mah.

Tidinja mah nja djadi perang tjampoeh. Maloem oerang Soenda ngan aja sabraha siki noe aja harita didinja, ari balad Madjapahit sakitoe tohagana. Oerang Soenda harita roeksak, toeloej boebar katawoeran, di tegal médan peperangan anoe ngaranna “Boebar” hartina katawoeran.

Radja Pasoendan katut ménak-ménakna poepoes, ari poetri kabandang koe moesoeh, baris dibaktikeun ka Praboe Madjapahit. Nja teroes djadi garwana Hajam Woeroek. Tapi teu koengsi lila toeloej poepoes kaleleban koe ramana.

Oerang Pasoendan ti mangsa harita batan daék taloek mah ka Madjapahit kawasna anggoer beuki nekad, sarta teroes ti harita tanah Soenda ngaradja déwék, papaharé hiroep djeung Madjapahit.

Kieu dongengna Praboe Wangi.

Anoe ngaganti Praboe Wangi nja éta Niskala Wastoe anoe ngaradjaan kota Kawali. Andjeunna ngadangdosan karaton Soerawisésa?

Di sakoeriling dajeuh ngadamel solokan; djelemana éstoe kabéh saroemoedjoed ka andjeunna. Eta nagara henteu taloek ka Madjapahit, sabab sasakala Praboe Wangi téa.

Sabadana marentah karadjaan, Radja Praboe Niskala Wastoe toeloej tatapa di makam gedé Kawali. Tidinja toeloej andjeunna ngalih ka Noesa Larang (Noesa Kambangan), didinja andjeunna poepoes dipendem di Goena Tiga di Galoeh. Praboe Rahiang Déwa Niskala apoepoetra Sang Ratu Déwa atawa Radja Poerana anoe ngadamel kota PAKOEAN (kota pakoe).

Ieu kota dajeuhna tina karadjaan Padjadjaran, diadegkeunana di deukeut Bogor dina taoen 1433.

Karadjaan Padjadjaran bisa djadi ngadegna saméméh ngadeg kota Pakoean.

Tjék tjaritaan asalna anoe ngadamel karadjaan Padjadjaran hidji poetra radja ti Djawa wétan djenenganana Koeda Laléan. Noe ngaganti Koeda Laléan poetrana noe boengsoe sabab poetra noe tjikal angkat ka tanah Hindoestan. Sanggeus an-106