Page:Poesaka Soenda 1922-11-1(05).pdf/2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Patilasan-patilasan di Banten.

(Samboengan Poesaka Soenda No.2)


Sakoeloneun aloen~aloen ngadjegir Masdjid Agoeng, di hareupeunana make moenara, adegan anoe parantos koena pisan, tapi nja kawilang koeat tina geus sakitoe kahotna masih poegoeh djoenggiringna. Eta masdjid katoet moenarana boeatan Hendrik Lucas Cardeel alias Wiragoena tea. Di sadjeroeun koeta masdjid beulah kaler, aja adegan anoe dikoeroebeng, di djerona nja makamna Kangdjeng Soeltan Maulana Hasannoedin sareng koelawargina anoe lalandes. Di dinja aja toedjoeh koeboeran anoe ngadjadjar, paesanana djadji papaes araloes pisan, nja eta: (ti kentja mapaj ka katoehoe):

 1. Koeboeran Soeltan Abdoel Fadal.
 2. Koeboeran Maulana Moehamad.
 3. Koeboeran Pangeran Ratoe.
 4. Koeboeran Maulana Hasannoedin.
 5. Koeboeran Soeltan Abdoel Fatah.
 6. Koeboeran garwa Soeltan Abdul Fatah.
 7. Koeboeran Soeltan Abdul Nazar.

Ieu koeboeran dianggap karamat, dipoesti-poesti pisan, malah makamna dikeben dikoelamboean, siang wengi teu towong anoe ngadjaga, sareng pangdoepaan teu aja kendatna ngeloen bae, ka'djaba dina poe Salasa sareng Saptoe.

Dina boelan Moeloed komo sabada lebaran mah, boh lebaran Poeasa boh lebaran Rajagoeng, mang reboe-reboe djelema noe djarah ka dinja, lain ngan ti salelewek Banten woengkoel, dalah ti anoe djaraoeh oge mang pirang-pirang anoe ngahadja daratang ngaradon djarah.

Sakidoel-koeloneun adegan tempat koeboeran Soeltan Hasannoedin tea, aja koeboeranana. Soeltan Zainoel Abidin, teu pati dipoesti-poesti, teu ara dipoendjoeng-poendjoeng, kawasna teu pati dianggap karamat.

Saloeareun tembokan pageje djeung masdjid tea beulah kidoel malah saenjana mah beunang diseboet di djero masdjid bae, dina hidji kamar leutik aja deui koeboeran ngadjadjar anoe dipoesti-poestina tjara anoe tadi bae koeboeran Soeltan Hasannoodin tea make dikoelamboean nanaon. Demi anoe soemare di dinja nja eta (ti kentja mapaj ka katoehoe):

 1. Soeltan Zainoel Asikin.
 2. Soeltan Zaidoel Aripin.
 3. Soeltan Moehamad Alioedin.
 4. Soeltan Zainoel Salihin.

Beulah ti kaler sisi eta masdjid aja soemoer. Noemoetkeun tjarios Toebagoes Angling Koesoemah, kieu sasakalana eta soemoer teh.

“Dina hidji mangsa Hadji Mangsoer keur aja di Mekah, hojong moelih ka Djawa ladjeng bae lebet ka Soemoer Djam-djamt teras neroes boemi, nja ana petjenghoel bidjil di eta soemoer. Lami-Iami Hadji Mangsoer lebet deui kana eta soemoer, bidjil di hidji boelakan, desa Leuwipapan deukeut Tjimanoek. Liang oeroet andjeunna bidjil ka doea kali tea ditoetoep koe batoe, malah ari tjeuk sawareh mah ditoetoepna teh koe koeraanna, anoe lila-lila ngadjadi batoe”.

Ari eta Hadji Mangsoer teh dikoeboerna di kampoengTjikadoeeun deukeut Pandeglang. Eta koeboeran dianggap karamat sarta oenggal Senen djeung Djoemaah teu aja kendatna anoe djarah atawa anoe karaoel, geus komo deui ari dina boelan Moeloed djeung bada lebaran mah, moengpoengna djelema teh nja tjara ka Banten bae.

Boelakan anoe deukeut Leuwipapan tea oge, henteu kaloeli-loeli sok diparoendjoeng dipake panajogjaan; malah bedjana saha-saha anoe bisa ngodjaj ngoerilingan batoe oeroet toetoep liang tea toedjoeh koeriling, tinangtoe kaboel sapanedjana,

Noeroetkeun katrangan Dr. v. d. Chijs, anoe kaoengel dina karanganana Daria, Oud Bantam, Tijdschrift Bat. Gen. djilid ka 26 katja 567, perkawis Hadji Mansoer the kieu:

“Perkawis Hadji Mangsoer wartosna dina poe Djoemaah poekoel 6 isoek-isoek

66