Page:Poesaka Soenda 1922-10-1(04).pdf/14

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Pihatoer Redaktie.


Sakoemaha anoe parantos kaoengel dina Pihatoer Redactie P.S. No. 3, jèn tawis mitjinta ka mitra-mitra tèh djalanna, koe ngadjak kantja langganan Poesaka Soenda. Èta tèh sajaktosna geus moal boa deui, ari margina P.S. tèh baris ngagoear pependeman anoe teu atjan ilahar kaoeninga koe sadaja. Geura mangga galih, iraha mitra-mitra oerang anoe tarebih piiajasaeunana ngoengkab kitab-kitab, boekoe-boekoe koropak-koropak anoe aja di Gedong-gadjah (Mezeum)? Tah èta anoe kitoe dina Poesaka Soenda basis dipedar, ditoengtoet didadar dibabarkeun sadajana.

Oepami rèntjang-rèntjang miwah mitra-mitra henteu ti ajeuna ditjandak moerak Poesaka Soenda, bilih kaporotan tèa margi engkè mah kapajoen, biheung kènging biheung moal P.S. ti awitanana.

Koe margi èta anoe teu atjan langganan P.S. moegi diwartosan koe anoe parantos langganan. Poesaka Soenda No. 2, 3 kantoen saeutik deui pisan moal langkoeng ti lima genep poeloeh lambar deui.

Poesaka Soenda tèh siga serat kabar namoeng sajaktosna mah boekoeroentoejan anoe pangaosna katjida mirahna.Poesaka Soenda 1923-04-1(10) ornament.jpg