Page:Poesaka Soenda 1922-10-1(04).pdf/12

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Tapi Maolana Djati teu kersa, lantaran badè mapag heula iboena anoe masih aja kènèh di Banisrail.

..................................................................................

Teu lami, antawisna ti harita djoeng Maolana Djati angkat ngaboedjeng ka Pangèran Makdoem, kersana badè goegoeroe, namoeng Pangèran Makdoem teu kersaeun, lantaran ngaraos teu werat pikeun ngawoeroek andjeunna, moeng P. Makdoem maparin pitoedoeh jèn kedah teroes ngoelon, karana engkè bakal mendak pidjodoeun.

..................................................................................

Katjarioskeun Ki Gedèng Babadan keur nandang kasoesah, lantaran pepelakanana kataradjang hama daoenna leumpeuh djeung pèrang. Andjeunna kaloear saoer: „Saha-saha anoe bisa noelak hama, pepelakan sing poelih deui tjara baheula bihari, koe aing bakal dipoeloeng mantoe, dibèrè anak awèwè.”

Maolana Djati djol soemping ka dinja, pepelakan dadak sakala haroerip deui seger sapada harita. Nja harita Maolana Djati kagoengan garwa ka Nji Mas Babadan.

Teu sakoemaha lamina ti harita aja deui anoe maparin pigarwaeun ka andjeunna, nja èta Pangèran Karana Kendal ngabaktikeun raina istri.

Ti Mesir aja hidji poetri anoe soemping lantaran ningali tjahjana katoembiri, anoe narik galihna kana ingkar ti nagara, ngilari Maolana Djati, soemerah raga djeung njawa, moendoet oeloen koemawoela. Namoeng koe Maolana Djati henteu ditampi djadi garwa atawa djariah, nja didjoengdjoeng diangken iboe, anoe mawi nelahna Baboe Dempoel, ieu tèh sadèrèkna Toebagoes Pasèh.

Katjarios Maolana Djati parantos rawoeh ka Banisrail tepang sareng iboe miwah koela-wargi sadaja.

Koe margi andjeunna mah welèh baè teu kersa kana nampi karadjaan, nja ladjeng raina anoe djenengan Noeroellah tèa anoe didjoengdjoeng loenggoeh mangkoe kadaton di Banisrail.

Di Bètalmoekadas Maulana Djati kantos ngadangoe deui Soeara Toenggal, nja kitoe deui nalika di Madinah. Sabot andjeunna di-Arab aja anoe moendoet lebet djadi moerid, nja èta poetra Radja Koebti djenenganana Ki Abdoelkapi, noe engkè di Tjirebonna katelah Ki Gedèng Gedogan.

Saparantos Maolana Djati djarah ka Madinah, nja djengkar ka Djohor, di dinja aja deui anoe ngagoeroe djenenganana Abdoelrahim.

Sasoempingna ka Moendjoel tjaket tapel wates nagara Tjina, andjeunna didodja koe radja. Radja nimbalan poetrana anoe istri sina tjara noe keur ngandeg, miwarang ditorah ka Maolana Djati, enja henteuna poetri keur bobot.

Barang Maulana Djati njebatkeun jèn èta poetri enja keur ngandeg, Radja tèh goemoedjeng sarta njatjampah pèdah njalahan.

Tapi samoengkoerna Maulana Djati, poetri enja mendejang ngandeg enjaan, atoeh iboe ramana ngaraos wirang, nja poetri ditoendoeng ditoempakkeun kana djoekoeng, didjangdjian di mana kapalna kandas, nja di dinja tempat pitjarogèeunana.

Doepi Maulana Djati moelih deui ka Banisrail mapag iboena baris ditjandak ngalih ka Djawa. Djengkarna ti Banisrail sareng iboena njandak doehoeng kanta naga, bedil emas, teteken enoer, sareng djimat salawat Nabi.

Di djalan arangkat heula ka G. Soerandil, nepangan Radja Lahoet, anoe roemaket lir sadèrèk pet koe hinis, èstoe sapapait samamanis, ngaraos sakoelit sadaging.

Barang saroemping ka Moeara Djati papendak sareng poetri Tjina anoe ditoendoeng koe ramana tèa, nja ladjeng ditjandak didamel garwa.

Ti dinja arangkat ka G. Amparan kempel sadaja, Rara Satang, Baboe Dempoel, Gedèng Djati, Rara Panas, Mas Pangoeragan, Nji Mas Pakoengwati.

....................................................................................

Kakotjapkeun Dipati Tjangkoeang dina hidji wengi ngimpèn aja anoe maparin pitoedoeh, ari saoedjaring impènanana andjeunna bakal poepoes anom-anom, oepami teu iasa manggihkeun hoerang sadjodo.

Kangdjeng Radja miwah papatihna anoe djenengen patih Gering, arangkat ngilari