Page:Poesaka Soenda 1922-07-1(01).djvu/18

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

PANOEHOEN REDACTIE

Oepami moal ladjeng djadi langganan, moegi ieu diwangsoelkeun deui, sawangsoelna oepami bade ladjeng ngalanggan ieu briefkaartna saparantos dieusian kedah énggal dikintoenkeun ka Redactie.

Hoermat Redactie.