Page:Poesaka Soenda 1922-07-1(01).djvu/17

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
 1. Réh Pamoenah Praméswari,
  ngandegna matak salempang,
  banget nahnaj lesoe loengsé,
  béda ti pamarantian,
  moendjoeng neneda berekah,
  oelah kadadawan kitoe,
  moega lansar sabiasa.
 2. Harita Sang Ratna Déwi,
  mahanan doepa djeung menjan,
  anoe ngabakoe dianggoe,
  sarat toembal geusan moedja,
  tali paranti biasa,
  sawaragad bahan moendjoeng,
  djoeng tiloean mararangkat.
 3. Gelap Njawang sisirindil,
  tangginas djég lakoe peutjang,
  boedar-badeur henteu petot,
  Lampoeng Djamboel ditoempakan,
  saparat djalan ngotjomang,
  ngomong koering kaka ripoeh,
  njoesoel jaksa djalangkorang.
 4. Ari Goenoeng Padang tebih,
  anggangna ti Padjadjaran,
  lalakon dalapan poé,
  djalan ka leuweung gerotan,
  enggon maoeng djeung badak,
  anggot deui Bodjong Galoeh,
  di djalan aja boelanna.
 5. Meunang doea tiloe peuting,
  Kidang Panandjoeng lampahna,
  édas kana toeang rewog,
  naon baé noe kapendak,
  maoeng oentjal djeung santja,
  diala teroes didoeroek,
  radjeun ditamboel atahna.
 6. Sanggeus noe loemakoe tebih,
  kotjap di nagri noe tinggal,
  Asmoenalarang geus atoh,
  miarsa tiloe pangemban,
  kabéh keur ditimbalan,
  manah boengangang kalangkoeng,
  ngoembar pangadjak amarah.
 7. Teu aja noe matak miris,
  ras enggeus oedar karingrang,
  ngan Nji Demang noe ngarorok,
  rék njoba ka Pangdadaran,
  raina badé ditjandak,
  ka rama Patih mioendjoek,
  ka panajogjaan rék mangkat.
 8. Saoerna abdi pribadi,
  teu rek mawa batoer réa,
  sok moen si Tandesan baé,
  ka tiloe si Papagratang,
  lahir Patih prajoga,
  ngan ama maksa rék miloe,
  bisi aja pantja baja.
 9. Sembah poetra mangga ngiring,
  sapikersaeun djeng rama,
  lahir rama isoek baé,
  peuting-peuting oerang miang,
  gandék geus ditimbalan,
  Ki Djambi sareng Ki Djadoed,
  panakawan kapatihan.
 10. Kotjap Radja Soenoe Adji,
  saleumpang tiloe pangemban,
  ngan reudjeung Nji Demang baé,
  réa ogé boedak pasar,
  réncang noe ngiring amengan,
  noedjoe dina hidji waktoe,
  angkat njoempitan titiran.
 11. Doemadak sanggeusna tebih,
  mendak sahidji titiran,
  sorana meloeng sor gedong,
  boeloena semoe tjarambang,
  moetoeh loetjoe léléwana,
  hiberna teu daék djaoeh,
  saban eunteup ngong disada.
 12. Sang Radja Soenoe katadji,
  éta manoek hajang beunang,
  ongko-ongko ngadodoho,
  tapi rék ditéwak ngedjat,
  hiber teu daék anggang,
  saban eunteup enggoek-enggoek,
  léléwa kawas njaloekan.
 13. Koe Radja Soenoe dikintil,
  ditoetoerkeun salakoena,
  beuki djaoeh-djaoeh baé,
  anoe ngiring diboeboerak,
  réhna matak ngagamahan,
  ngalangkoeng ka saoeng singkoer,
  ti djami ngaliwat reuma,
 14. Taja pisan noe tingali,
  Soemawonna noe njarengan,
  éstoe ngan njalira baé,
  Kotjap Dén Asmoenalarang,
  sabadéga teu tingal,
  isoek harita geus moeroed,
  kersana ka Pangdadaran.

Aja samboenganana

15