Page:Poesaka Soenda 1922-07-1(01).djvu/16

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
 1. Tah ti dinja toeloej deui,
  ka goeha si Padaleman,
  éta tiloe moen kalakon,
  ngodjaj njoekang asoep goeha,
  pinasti djadi radja,
  Pakoean wandé kapangkoe,
  tjarita geus hamo gagal.
 2. Moen lain baris narpati,
  néndjo ogé teu kadoega,
  djerih miris haté soerser,
  kitoe éta perbawana,
  ayeuna oetami kakang,
  Asmoenalarang diwoeroek,
  sina njobi Pangdadaran.
 3. Dén Patih ngalahir manis,
  kakang sapoek nanakeran,
  sapirempoeg adi kabéh,
  kakang gé aja émoetan,
  ngadjak Sang Radja poetra,
  malakmandar loeloes bangloes,
  Asmoenalarang teu baha.
 4. Saparantos wawarti,
  Dén Demang noeli pamitan,
  loengsoer moelih angkat alon,
  ganti poé kadoeana,
  Dén Patih Banjaksoemba,
  nepangan poetra Sang mantoe,
  soemping ladjeng sasaoeran.
 5. Lahiran Rahadén Patih,
  poetra lami teu ngalasan,
  moro oentjal badak banténg,
  geura angkat matjangkrama,
  ladjeng ka Pangdadaran,
  Si Patahoenan noe mashoer,
  njobi Sanghjang Keukeumbingan.
 6. Ka tiloe goeha werit,
  wasta goeha Padaleman,
  panajogjaan tjitjirén,
  saha-saha anoe bisa,
  nekanan katangtoean,
  tanda daradjatna poendjoel,
  mangkoe nagri djadi radja.
 7. Poetra meureun geus miarsih,
  tjarios ti djaman éjang,
  Pangdadaran téh totondén,
  natrat ti djaman koena,
  ngawaler Sang Radja poetra,
  noen Rama éta soemoehoen,
  abdi gé hajang ngadjadjal.
 8. Moeng arui panoehoen abdi,
  oelah rék geroeh gareuwah,
  ngarah loeas simpé rinéh,
  réh bisi abdi njolédat,
  kadar toena nja daradjat,
  noe mawi mo badé geroeh,
  wiwirang di kolong tjatang.
 9. Mésem ngalahir Dén Patih,
  leres sapilahir poetra,
  sok moen sareng ama baé,
  moenggoeh di kolot mah melang,
  boh bisi koemaha onam,
  kawantoe sami djeung moendjoeng,
  henteu beunang digadabah.
 10. Sigeg lampah Radén Patih,
  kotjap di mangsa harita,
  Praméswari noedjoe bobot,
  eukeur ngandeg ka tiloena,
  loengsé salirana nahnaj,
  leték skalangkoeng lesoe,
  tara-tara ti biasana.
 11. Sebér galih Sri Narpati,
  ningali Sang Praméswara,
  aloem salirana loengsé,
  taja tangan pangawasa,
  sasat samar kana menjat,
  ladjeng Sang Praboe ngadawoeh,
  Lampoeng Djamboel ditimbalan.
 12. Radja Soenoe henteu ngari,
  soemping marek saréntjangna,
  ngadeuheusan ka Sang Katon,
  koe rama dihiap-hiap,
  Oedjang geuwat Oedjang geuwat,
  dioek deukeut oelah djaoeh,
  lampoeng Djamboel rék dititah.
 13. Djeung Kidang Panandjoeng deuih,
  tiloe oea Gelapnjawang,
  koe ama diindjeum kabéh,
  arék dititah moemoedja,
  djaoeh ka Goenoeng Padang,
  djeung teroes ka Bodjong Galoeh,
  moendjoeng sangkan iboe damang.
 14. Eh oea-oea diperih,
  tiloean koedoe mariang,
  oelah rék diengé-engké,
  ka awak koela pertjaja,
  geura indit mararoedja,
  ka Goenoeng Padang maroendjoeng,
  ka Bodjong Galoeh neneda.
14