Page:Poesaka Soenda 1922-07-1(01).djvu/15

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
 1. Tah pangasoeh poetra noe kakasih ti djaman sri maharadja éjang, toekang njerek badog rampog, noempes noenpoerkeun moesoeh, mapag gelar ngabasmi djoerit, pamatang badak mea, nempoeh benténg ngamoek, pilih tanding mapan joeda, sakatiloe djadi kapetengan nagri, tjonggah ka sadaja.
 2. Pangasoehna ka poetra arasih, tina awit misah ti iboena saporot tina pasoesoen sang Radja Soenoe djinoengdjoeng, dirorok beurang jeung peuting, doengkap ka tjoemarita, joeswa dlapan taon, sakatiloe tara wéja ngaping poetra saéstu kanggo kakasih, digadang bakal radja.
 3. Langkoeng-langkoeng iboe rama, asih komo ari ka Manarasa mah, dileuwihkeun ti antéro, ti boeréj dipapangkoe, tara anggang siang wengi, ditimang dieemban, toeang di lalahoen, doengkup ka ageng teu anggang tina melang iboe rama tara tebih ditoeroet sakarsana.
 4. Sakatiloe pangasoehpangaping, djadi hidji atina djoemaga langkoeng soehoed, roentoet rentét, mangka poetra noe sepoeh, radja poetra Asmena Wangi, manahna ngarasoela, sanget jen timboeroe ningal pangasihna ama ka raina Pamanahrasa noe lengik sanget tjoea manahna.
 5. Beurang peuting teu sepi panggalih, manah anteb welas ka salira, raos mo njandak kaprabon, tangtoe Sang Radja Soenoe noe meunang daradjat narpati, hidji tina wedalan poetra Maha Ajoe, doea diméménna béda, toer noe tiba pangatik toerenan adji geus ngaping salawasna.
 6. Radja poetra banget-banget sirik, ka rai radja Pamanah Rasa, doengkap djoelig manah awen, nanging napasoe njalindoeng dipipinding sari manah asih, péta kawas noe heman, sore isoek disaoer saban arek barang toeang, saderek ngarioeng diloengsoer linggih tara pisan ditilar.
 7. Lawas-lawas kataloengtik lari, koe rama oea Djengganagara, tina panganggona sanes, radja poetra kalangkoeng, panambatna asih ka rai, woewoeh béda katjida ladjeng radja Soenoe, disaoer koe rama oea, dipitoetoer diwisik koe saoer leutik, doeh Oedjang Radén Emas.
 8. Oedjang oelah pati roeket teuing ka kang raka radja Asmoelarang, dahar leupeut oelah dolog, Oea aja timboeroe, raka henteu tjara sasari. Radja Soenoe hatoeran naha rama kitoe, noe gegel di poelang belang, lahir rama Djengganagara bok bisi bisi, aja baloekarna.
 9. Lahir poetra noehoen ka pangasih, moegi aja doenga berkah rama, kakang oelah manah awon, asihna moegi loeloes, welas tresna ka diri abdi, abdi mah enja pasrah ka kakang soemoedjoed. Panakawan ditimbalan, soepja salawasna arati-ati kabeh koedoe kasmaran.
 10. Asmarandana.

 11. Den Demang sanggeus ngawisik,
  ka poetra Pamanahrasa,
  heuleut doea tiloe poe,
  angkat nepangan ka raka,
  ka Den Patih Banjaksoemba,
  satepangna amit saoer,
  mopojankeun lampah poetra.
 12. Doemeh kamanah kadjoedi,
  Asmoelarang nereka,
  Sang Adji bakatsoemérén,
  ka poetra Pamanahrasa,
  geus digadang ti anggalna,
  teh tétés tedaking taroe,
  Jalaran ti Prameswara.
 13. Demang Djingga ngalahir,
  ka raka Den Banjaksoemba,
  mananawi ngadjadi saé,
  sangkan oelah panasaran,
  ningali panajongjaan,
  Pangandaran enggeus mashoer,
  pamoedjan ti djaman koena.
 14. Tjipatahoenan geus boekti,
  sing saha noe bisa ngodjaj,
  lempeng ladjoena teu njérong,
  ka toegoe kalér meneran,
  moelangna mapaj tjoekang,
  areuj gedéna, sa tjoeroek,
  nelang Sanghjang Keukeumbingan.
13