Page:Poesaka Soenda 1922-07-1(01).djvu/12

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

mi djeung bangsa Eropa anoe geus sakoer-boeh dina Tjabang, beuki gampang paheujeuk-heujeuk leungeunna, ngamadjoekkeun poesaka elmoe djeung kabinangkitan priboemi, babarengan ngoteklak djeung naloengtik soegri noe aja di lelewek wewengkon Tjabang tea, babakoena.

Koe lantaran aja doea bangsa. Di Djogdja mah ditangtoekeun, basa anoe dipake dina gempoengan koedoe basa Walanda.

Tapi nadjan kitu oge ari basa Djawa mah teu kaloeli-loeli, sarta aja deui katangtoean ngajakeun gempoengan anoe basana basa Djawa, ngamimitian gempoengan koe basa Djawa ngadadarkeun djeung njoerahan "Kalatida" dadamelan Rongge Warsito boedjangga Djawa anoe katjelok tea. (Engke ka pajoen baris dilebetkeun eta Kalatida teh).

Waragad Tjabang njandak satengahna tina kontribisi djadi f 3 ti saoerang. Tjabang Djogdja geus prak oesaha.

Ieu di handap ditoelis huishoudelijk reglement Tjabang Java-Intituut Djogdja, malak mandar djadi tjonto.


1.

Tjabang ngitoengna taoen mimiti nepi ka 31 December 1921. sarta sateroesna ti oenggal 1 Djanoeari nepi ka 31 December.

Aja toeloejna.

__________


Basa boehoen.

Manawi sadaja oge pada hojong oeninga, koemaha pok-pokana basa Soenda baheula. Banding-bandingkeuneun sareng basa ajeuna. Koe margi eta, ieu koe djisim koering dilebetkeun kana Langlajang Domas, kenging njoetat tina boekoe kaloearan Bat. Genootschap karangan toean C. M. Pleijte, hidji toean anoe katjida motekarna njoektjroek sareng ngempelkeun saniskanten poesaka-poesaka Soenda. Doepi anoe ditjarioskeun teh lalakon Poernawidjaja, beunang njalin tina koropak No. 416 (boekoe daoen lontar anoe ditoelisna koe peso pangot tea); anoe ajeuna disimpen di Gedong-gadjah.

Noemoetkeun katrangan toean Pleitje, anoe ngadamel eta koropak teh, moerid hidji pandita di Goenoeng larang Srimangti. Dona boeboekana kaoengel kieu:

"Sadoe poen; paraloenkeuneun: soegan aja satra ala, hadean; soegan salah, gentian soegan koerang woewoehan; beunang diadjar noelis Kai Raga di goenoeng larang srinmanganti;” Di dinja keneh aja katrangan kieu:

"Sadoe poen’ soegan aja sastra leuwih hadean; koerang, woewoehan; beunang nganggeuskeun di Soekrawage Goenoeng Larang Srimanganti.

Ini tjarik Kai Raga”.

Aja deui anoe kieu oenggelna:

"Ini kanganoelis Kai Raga eukeur tapa di Soeta nangtoeng.

Doepi eta pangtapaan Kai Raga teh koe toean Pleitje parantos ditjoetjroek-tjoektjroek ajana di Goenoeng Tjikoeraj Garoet, malah Tjikoeraj teh ari koe oerang disijana mah saoerna nya Srimanganti diseboetna. Noemoetkeun seratna toean G.F.K. van Huls van Tasis, Assistant Resident Garoet ka toean Pleitje, Tjikoeraj teh enja sok disareboet Srimanganti baheulana mah, malah baheula aja lemboer noe nelah Srimanganti, bawahan desa Tjigedoeg di Tjikoeraj, ngan ajeuna geus roentag. Dina timbangan toean Pleitje geus moal salah deui tangtoe di Tjikoeraj pangtapaan Adjar Srimanganti teh, da di poentjakna aja tetelar anoe dilingkoeng koe koeta, bangoen oeroet pangtapaan teh.

Doepi oenina eta basa boehoen teh kieu:


Ini tjarita Poernawidjaja.

1. Sakar batara sakini.
hanak ing sang hija atma
koemaha eta sadana
tjarita koehajang heuker
5. basa nongton kapapaan
kategal perang bawana
njeueung atma disangsara
koe sang jama kadipati
kasapak poernawidjaja.
10