Page:Konkani Viswakosh Vol2.pdf/139

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

जी.अलगिरीसामी हाच्या अणबलिप्पु ह्या कथाझेल्याक 1970 वर्सा साहित्य अकादेमी पुरस्कार मरणा उपरांत मेळळो.ह्या कथाकारान कांय नाटकांय बरयल्यांत .कि.वा .जगन्नाथन,हो कलैमंगल चो संपादक आनी कथाकार आसा.अकिलन् हाणें पद्यबोधकथा आनी रुपककथा बरयल्यात.टी.जानकीरामन् हाची वेयिल ही कथा उत्कृश्ट आसा.ल.स.रामामदम् हाणें आपल्यो कथा पुराणांचे शैलींत बरयल्यात.सुंदरम रामस्वामी हाणें नागरकोयल हे बोलीभाशेंत आपल्यो कथा बरयल्यात.टी.एन.सुब्रह्मण्यम हाणें इतिहासीक कथा बरयल्यात.आर.चूडामणी हे कथालेखिकेन विंगड विंगड भावनिक अवस्र्थांचें चित्रण आपल्या कथांनी चितरायला.वल्ली-क्कण्णन हो नामनेचो कलाकार आसून परांगुसम्,अशोक मित्रन्,नकुलन् हे नवे पिळगेचे कथाकार आसात.

तमीळनाडूचो सर्गस्त मुखेलमंत्री,द्र.मु.क.चो.फुडारी अण्णादुरै हाणें साहित्य हें सामाजीक परिवर्तनाचें साधन मानून आपल्यो कथा बरयल्यो.तशेंच ताणें कांय कादंबऱ्योय बरयल्यात.जयकांतन हाणें साम्यवादी भुमिकेखतल्यान ओरु पिडिसोरु ब्रह्मोपेदेसम्, विरुदुगळ पॅरिसकु पो ह्यो कथा बरयल्यो.

माधवैया ह्या कथाकारा फाटल्यान नटेशशास्त्री,पोन्नुसामी पिळळै पंडितै विशालाक्षी अम्माळ हे कादंबरीकार फुडें आयले.बडुवूर दुरैसामी अयंगार,कोडैनायकी अम्माळ.अरुणी कुप्पुस्वामी मुदलियार हांणी हेर भाशांतल्या कादंबऱ्यांची तमीळ भाशेंत रुपांतरां आनी अणकार केल्यात.

फाटल्या पन्नास वर्सांसावन नारण दुरैक्कण्णन् कादंबरी लिखाण करता.तरंगिनी ही राजकी कादंबरी तशेंच उयेरोविअम अशा ताच्या कादंबऱ्यांक खूब नामना मेळळ्या.उयिरोविअम हे ताचे कादंबरीचें नाटय रुपांतरुय जालां.दुरैक्कण्णन हाचे भशेन डॉ.एम्.वरदराजन ह्या प्राध्यापकान स्वातंत्र्यापयलींच्या काळासावन लिखाण केलां.ताचे अगळ विळक्कु हे कादंबरीक 1961 वर्सांचो साहित्य अकादेमी पुरस्कार फावो जाला.वरदराजन हाची स्फूर्त घेवन कादंबरी बरोवपाच्या लेखकां भितर के,राजवरलू,पुनकुंड्रन हांचोय आस्पाव जाता.

अकिलन् हाणें चडशो इतिहासीक कादंबऱ्यो बरयल्यात.ताचे वेंगैयिन मैंदन हे कादंबरीक 1963 वर्साचो साहित्य अकादेमी पुरस्कार फावो जाला.कथा विळी,पावै विळक्कु पुतीय वेळ्ळम ह्यो ताच्यो कादंबऱ्यो खूब गाजल्यात.ताच्या कांय कादंबऱ्यांचो हेर भारतीय भासांनी तशेंच परकीय भासांनी अणकार जाला.अकिलन् हाका-1976 वर्साचो ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाला.ना.पार्थसारथी हाणें समुदाय विदि हे कादंबरीक 1971 वर्साचो साहित्य अकादेमी पुरस्कार फावो जाला.कुरिंजी मलार,कबाडपुरम् ह्यो ताच्यो हेर कादंबऱ्यो आसात.टी,जानकीरामन हो एक जैतिवंत कादंबरीकार आसून ताचे मोह मूल हे कादंबरीक खूब नामना मेळळी.चिदंबर सुब्रह्मण्यम हो समीक्षक तसोच कादंवरीकार.ताच्यो ओरु नाल पुइत्तेक ह्यो कादंबऱ्यो आसात.

तमीळींत प्रादेशीक कादंबऱ्योय आसात.आर्-शण्मुग सुंदरम हाणें कोईमतूर प्रदेशाचे फाटभुंयेचेर बरयल्ली नागम्माळ ही एक उत्कृश्ट कादंबरी.अशे तरेच्यो ताच्यो आनिकूय कादंबऱ्यो आसात.जेसुदासन् हाच्या कादंबऱ्यांनी गुन्यांवकारी वृत्तीचें स्पश्ट चित्रण दिसून येता. नीलमपद्मनाभन हाची तलैमुरैगळ ही खाशेली कादंबरी.रामस्वामी हाणें आपले ओरु पुलियमत्तिन् कदै हे कादंबरेंत नागरकोईल वाठारांतल्या बदलपी राजकी,सामाजीक आनी अर्थीक जिणेचें चित्रण केलां.हेर प्रदेशांच्या फाटभुंयचेरुय ताणें कादंबऱ्यो बरयल्यात.राजम् कृष्णन हाणें निलगिरींतल्या बडुगांचे जिणेचेर कुरिंजी-त्तेन आनी गोंय मुक्ती आंदोलनाचे फाटभुंयेचेर वळै-क-करम् ह्यो येसस्वी कादंबऱ्यो बरयल्यो.एम.कण्णन् हाच्या पेण दैवम् आनी हेर कादंबऱ्यांनी कुटुंबीक जिणेचें चित्रण दिसता. लक्ष्मी,गौरी,अम्माळ,आर,चुडामणी,अनुत्तमा आनी आर्वी हांच्योय कुटुंबीक जिणेवयल्या कादंबऱ्यो उल्लेखनीय आसात.रघुनाथन् हाचे पनमुम् पसियुम हे गाजिल्ले कादंबरींत दलितांचे जिणेचें दर्शन घडटा.हे कादंबरीचे चॅक तशेंच हेर उदेंत युरोपीय भाशांनीय अणकार जाल्यात.सेलवराज हाची मर मुम सरगुम ही कादंबरी कलात्मक आसा.शांडित्यन् हाणें व्हड अशो इतिहासीक कादंबऱ्यो बरयल्यात.अरु रामनाथन हाची वीर पांडियन् मनैवी (5 खंड) ही अशेच तरेची कांदबरी विक्रमन हाचे नंदिपुस्तु नायकी हे कादंबरेंत कारैकाल आदित्य चोल हाच्या मरणा उपरांतच्यो घडणुको आसात.नेडुमारन् हांची पांडिमा देवी ही इतिहासीक कादंबरी उल्लेख आसा.जयकांतन हाणें कांय कादंबऱ्यो आनी कथा बरयल्यात.ताच्यो पॅरिसकु पो, आरु नडिकै नागडम पार्किराळ आनी सीलमनिदरगल ह्यो म्हत्वाच्यो कादंबऱ्यो.सील मनिदरगल हे ताचे कादंबरेंक 1972 वर्सा साहित्य अकादेमी पुरस्कार फावो जालो.

नाटक

रामनाथन् हाचीं राजराजन, शक्ती,कृष्णस्वामी हाचें कट्टेबोम्मन हीं नाटकां आनी शिवगामियिन् शपथम् सारक्या कादंबऱ्यांचीं नाटय रुपांतरा तमीळींत चड लोकप्रिय आसात.टी.के,शण्मुग्म् हाणें उयिरोवियम सारक्या समाजीक कादंबऱ्यांची नाटय रुपांतरां रंगमाचयेर हाडलीं.तेच भाशेन नवाब राजमाणिक्कम आनी मनोहरन् हांच्या नाटक मंडळ्यांचो उल्लेख करप गरजेचो.सहस्त्रनामम् हाचे सेवा स्टेज हे नाटयसंस्थेन माण्णिक्कोडी संप्रदायाच्या पी,एस.रामैय्या हाचीं तेरेटिटइन मगन् सारकी नाटकां बरोवन रंगमाचयेर हाडलीं.हेर नाटककारांची सर्वर सुंदरम मेजर चंद्रकांत हीं नाटकां उल्लेखनीय आसात.अण्णादुरै हाणें ओरि खु नीदी देवन मयक्कम्,वेलैक्करी,नल तंबी अशीं नाटकां बरोवन तातूंत भुमिकाय केल्यात.एम.आस.राधा हांणें स्वता कामूय केलें.डॉ.करुणानिधी हाचें कागितप्पू हें नाटक वेंचणूक प्रचारा खातीर बरयलां.हालींच डॉ ज्ञानमूर्ती तशेंच इंदिरा पार्थसारथी हांचीं नाटकां रंगमाचयेर येतात.

समिक्षा

स्वातंत्र्या उपरांतची तमीळ साहित्य समिक्षा आपलें पारपरिकपण सोडून साहित्य कृतीची साक्षेपी चिकित्सा करपाचेर भर दिल्लो पडटा.आर्विल्ल्या साहित्यीक अभिरुची लक्षांत घेवन आशय,आकृतीबंध आनी तंत्र तशेंच साहित्यीक प्रवाहांचे बदल लक्षांत घेवन वास्तवनिश्ठ आनी समाजीक संदर्भांचें भान दवरुन केल्ली समिक्षा दिश्टी पडटा.ह्या काळांतले तमीळ साहित्य समिक्षेंत वी,वी.एस्.अय्यर हाची सुवात म्हत्वाचीं सुत्रां आपले समिक्षेंत सांगल्यांत.मरैमळै अडिगळ हाणें पुर्विल्ल्या भाष्यकारांच्या दास्याआड बंडखोर करुन पुर्विल्ल्या ग्रंथांच्या