Page:Konkani Viswakosh Vol1.pdf/751

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


कोप्पम् हांगाच्या झुजांत ताका मरण आयलें. ताचो भाव राजेंद्रदेव हाणें सोमेश्वराचो उपरांत पराभव केलो आनी झुजामळार स्वताचो राज्याभिशेक करून घेतलो. 1062 त पर्थून सोमेश्वराचो चोलांनी पराभव केलो. सोमेश्वराक 1068 त मरण आयलें आनी ताचो व्हडलो पूत दुसरो सोमेश्वर राजा जालो. ताचे आनी ताच्या भावाचे सव्या विक्रिमादि