Page:Konkani Viswakosh Vol1.pdf/5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


मनोगत

कोंकणी विश्वकोशाचो हो पयलो खंड तुमचेमुखार दवरपाक आयज आमका खूब आनंद जाता. म्हज्या तुलगुरूपदाचे कारकिर्दीतलो हो एक साफल्याचो आनी वचनपूर्तीचो क्षण अशें हांव मानतां. भारतीय संविधानातल्या आठव्या परिशिष्टांत कोंकणीचो समावेश जाल्या उपरांतची, ह्या विश्वकोशाचें प्रकाशन ही पयली म्हत्वाची आनी बुनियादी वावराची घडणूक जावन आसा. विश्वकोश हो गोवा विद्यापीठाचो एक शाश्वत स्वरुपाचो प्रकल्प आसा.

कोंकणी विश्वकोश हो कोंकणी भाशेंतलो मोलादीक संदर्भग्रंथ. कोंकणी विश्वकोश म्हळ्यार कोंकणी भाशेच्या विकासाचे वाटेवयलें एक पर्व जावन आसा. कोंकणी भाशेच्या आंगावयलो एक अप्रूप असो अलंकार जावन आसा. कोंकणी समाजाक अभिमान दिसपाखातीर ही निर्मिती आसा.

कोंकणी भास आनी साहित्य हांचो विकास करप हें गोवा विद्यापीठाचें एक ध्येय आसा. ह्या ध्येयाक धरून गोवा विद्यापीठान कोंकणी्चया अध्यापनाचें कार्य नेटान चालीक लायलां. अध्यापनाबरोबर, कोंकणी संदर्भग्रंथाची निर्मिती करपाचें विद्यापीठाचें कार्य चालू आसा.ह्या कार्यांतलें एक पावल म्हळ्यार हो कोंकणी विश्वकोश आसा. सगळ्या ल्हान व्हड कोंकणी मनशांक, तांचे भाशेंत, विश्वाचें ज्ञान दिवपाच्या आमच्या हावेसाक ह्या आपल्या खंडावरवीं सुरवात जाता. ह्या कोशाच्या फुडल्या खंडांचें काम नेटान चालू आसा. उरिल्ले दोन खंड जाता तितकें बेगीन तुमचे मुखार दवरपाचे आमचे प्रयत्न चालू आसात.

विश्वकोश ही खंयचेय भाशेंतली अभिमानी दिसपासारकी निर्मिती. संवसारांतल्या नामनेच्या भाशांनी विश्वकोशाची निर्मिती जाल्या. आयज, कोंकणी विश्वकोशाचे निर्मितीतल्यान कोंकणी भास संवसारांतल्या हेर भाशांचे पंगतीक वचून बसता हाचे समस्त कोंकणी मनशांक अभिमान जातलो हाची आमकां खात्री आसा.

बुदवंत तशेंच सामान्य मनशाक विश्वाची माहिती करून घेवपाक मदत जांवची हो उद्देश मुखार दवरून निर्माण केल्ल्या ह्या संदर्भग्रंथाचो वाचकांनी चडांत चड उपेग करून घेतलो की आमी घेतल्ल्या श्रमांचें सार्थक जालें अशें आमकां दिसतलें.

विश्वकोशाची निर्मिती करपाचें जोखीमीचें काम आंगार घेवन हो पयलो खंड तयार केलो म्हणून हांव कोंकणी विश्वकोशाच्या संपादक मंडळाचें अभिनंदन करतां. तशेंच ह्या खंडाचें निर्मितीत आदार दिवपी सल्लागार मंडळाचें आनी हेर संबंदीत व्यक्तींचें अभिनंदन करतां.

कोंकणीचे उदरगतीखातीर हातांत घेतिल्ल्या आमच्या दर एका उपक्रमाची तुमी तोखणाय करून आमकां प्रोत्साहन दिलां, तशेंच ह्या खंडाचें स्वागत करून आमकां उमेद दिवचीं अशें आमी तुमचेकडेन मागतात.


-डॉ. पद्माकर रामचंद्र दुभाषी

कुलगुरू,

गोवा विश्वविद्यालय

ताळगांन - गोंय