Page:Koht jemne mil̦t vьjet.pdf/8

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

uine lanest, lijen kol̦osəguim. No kol̦osa vuejev kir­səd tol̦ke kər ja jal ꞓuhkə mil̦t. Vəzəst sij vuajev. Ꞩig ꞓuhkə ʙedt kol̦osət.

Velosipet. Motociklet.

— Təkvən pajket ton sarnak, — cil̦ke Sahkrə, — no mon ton oska. Mon idꞓ vualktəle vьl̦ktəmuƶən kul̦cət, pualət, moarkət. Sij kirsəv jemne mil̦t kiep­sene ja odlьne. No sij vəhtьne jesknəv ja jornəv. Təna mil̦te olmne velosipedən, mon jurda, jul̦ge­guim ʙedt paj lьgkhələ kol̦osət ja son vəhtьne vies.