Page:Koht jemne mil̦t vьjet.pdf/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

ꞓet motorən, son lьgkhal kol̦osət, sij ꞓuonəv. Pə­səst sielj lьgksaht lud. A təst sada ʙenzinə jenkrən­təv ja lьgkhələv kol̦osət. Ja velosipet motorən jodt evdtəs nьdt odlьne, ꞩto pejvest jodt jenamp, mən motrahta velosipet logk̦ piejve.

El̦a jemn ol̦n ni eht nav̦t, ku vuajaꞓ esthələ tən velosipet mil̦te.

5.

Moksan moꞩtəl̦ puk, mən son uine lənen. Sahkrə jurte: — Təl̦ mije ꞩig lehꞓ one mogka velosiped mo­torən. Mon vəlgꞓe son al̦n, gu pink. Mon vəsmus kiꞓiꞓe ruvdet, vuotadьꞓe tovj kooperative, kəʙləț pьdtꞓe lekarstvaț, pukət pьtꞓe odtsət. Pu vijdꞓen mene vəsta raməst.

Mene sarnət: — Kuhken, man ʙaj varəst, lij lan̦, mije ʙədt vьgkə togə tuljet ja val̦tə son vəsta ꞓaj, sahar, taʙhət. Mije tədta lij kuhken, tone lij al̦t. Jode, Sahkrə, motor velosiped al̦n, ton pejvest mə­nak togə, numpest macak. Minən tampe lev num­pan, jel̦ vuajlaț ciel̦ke tirvudət sije. — Ja mon n̦uꞓksala velosipet al̦n ja joda.

Velosipet puk kərət, motor tərad. Pink kəsk mene vujkest vușt kasve, pielij nurkəv. No mon em pəl niməst ja joda evdtəs.

Nьdt jurte Sahkrə.

— Da, pəltəs vigk lij motrəst, — cil̦ke Moksan.