Page:Kitab Pakih Soenda.pdf/16

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


'ala ti ajalna, réyana, gedéna, leutikna, panjangna atawa pondokna, rijekina, jeung bagjana jeung cilakana, éta geus kauninga ku Allah ta'ala saméméhna aya; moal bodo Allah ta'ala jeung sakur ma'na bodo, kaya syak atawa thlan, atawa waham, atawa ilm nu nalari, atawa ilmu nu laruri[1] nya éta moal. KASAPULUH HAYYAT, tegesna: hirup Allah ta'ala; moal paéh, atawa hirup ku nyawa. SAWELAS SAMA', tegesna: ngarungu Allah ta'ala kana sakabéhna anu mujud kadim atawa mujud anyar, sowarana atawa euweuh, jauh atawa deukeut, éta kabéh karungu ku Allah ta'ala; moal hanteu karungu ku Allah ta'ala. DUWA WELAS BASYAR, tegesna: ningali[2] Allah ta'ala kana sakabéhna mujud anu kadim atawa anu anyar, jauh atawa deukeut, di anu poék, atawa di anu caang, sumawonna anu aya rupa éta kabéh katingali ku Allah ta'ala; moal buta atawa ningali ku soca anggohota[3]. TILU WELAS KALAM, tegesna: ngandika ku kalam Allah ta'ala, sakabéhna anu wajib ayana jeung anu moal ayana jeung sakabéhna anu wenang ayana, euweuhna pisan-pisan; kaliwat moal bisu atawa ngandika ku lambé anggohota atawa ku hurup, ku basa sowara, nya éta moal. OPAT BELAS KADIRAN[4], te-


  1. علم نظر en ضروري wetenschap die door betrachting, beschouwing (Jav. ca Mal. nalar) wordt verkregen, of door ondervinding, experimenten. De santri zegt van de eerste: hésè kahartina, moeijelijk te verstaan; van de laatste: babari kahartina, gemakkelijk te verstaan.
  2. Het hooge woord voor nénjo, zien, is Javaansch.
  3. .... (Niemann p. 314)
  4. قادر De zeven hier volgende attributen worden door Sanusi SYIFAT MA'NAWIYAH genaamd, in tegenoverstelling van de zeven voorgaande, SYIFAT 'L-MA'ANI; dat is volgens de vertaling van Wolff "ideell". Het wezenlijke verschil tusschen ideele attributen en de attributen der idee is