Page:Kitab Pakih Soenda.pdf/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


BISMILLAHI 'R-RAHMANI 'R-RAHIMI.

ALHAMDOE LILLAHI RABBI 'L-'ALAMINA WAÇÇALATOE

WASSALAMOE 'ALA SAJJIDINA MOEHAMMADIN

WA ALIHI WAÇAHBIHI[1] ADJMA'INA.
Tegesna: kaula mimiti migawé ieu kitab ku nyebut jenengan Allah ta'ala, nu leuwih murah, nu leuwih asih. Ari puji éta kagungan Allah ta'ala Pangéran 'alam kabéh. Ari rahmat Allah jeung kasalametan éta tetep ka Kangjeng Nabi Muhammad, shallallahu 'alaihi wasallam, jeung ka atas kulawargana nabi jeung sahabatna. 'AMMABA'DU ari sanggeusing kitu, maka ieu sahiji kitab muhtasar, tegesna: beunang ngaringkeskeun. Aya di jerona éta nétélakeun barang-barang anu wajib dikanyahokeun[2] ku unggal-unggal jalma anu mukalap[3], tegesna: 'akal balég. Ari anu dikanyahokeun téa nya éta sagala rukun iman jeung islam, jeung hartina pisan, jeung pirang-pirang MAS'ALAH HUKUM PAKIH[4], anu perlu, jeung anu sunat, jeung anu haram, jeung anu makruh, jeung


  1. Eigenlijk moet er staan WAAÇHABIHI. Daar ik voor de juiste spelling der Arabische woorden mij niet verant wwrdelijk stel, heb ik de spelling van den text eenvoudig gevolgd.
  2. De ware beteekenis van nganyahokeun is erkenen. Doch bij Relaudus, pag. 7. 13. sqq. vinden we hier belijden "agnitio quae animo fit et confessio linguae. Maar nog sterker vinden we in dezen text later in de sahadat ASYHADU, ik betuig, door nganyahokeun overgezet, hetgeen zeker verkeend is.
  3. مكلف is ieder die aan de wet onderworpen is; daaronder behooren عقل بلغ (bij verstand en tot leeftijd gekomen).
  4. De woorden, die met kapitalen zijn gedrukt, zijn in het manuscript met roode inkt geschreven; 't zijn meest Arabische woorden of zinsneden.