Page:Javaansche wetten.pdf/12

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
— VI —

underscheidene wetboeken, die hier verzameld zijn, en de verschillende regtbanken, waarbij zij in gebruik zijn, hier in bijzonderheden te treden. Binnen kort zal over de regtspleging in het vorstendom van Soerakarta een verhandeling in het licht komen van den heer C. F. Winter, translateur voor de Javaansche taal en gewezen onderwijzer bij het thans opgeheven Instituut voor die taal te Soerakarta, een man, die, én in de taal, én in de zeden, gewoonten en instellingen der Javanen door en door bedreven is, en wiens verhandeling over dat onderwerp ongetwijfeld met de meeste naauwkeurigheid alles bevatten zal, wat men omtrent deze Javaansche wetboeken en de regtbanken, waarbij zij in gebruik zijn, zal wenschen te vernemen. Omtrent de drie eerste van de hier uitgegevene wetboeken kan mem voorloopig raadplegen de korte beschrijving van de Javaansche Regtbanken in de Landen der Javaansche Vorsten, — benevens uittreksels uit de wetboeken bij die Regtbanken gevolgd wordende, te zamengesteld en uitgetrokken door R. de F. Bousquet, gedrukt in de Nederlandsche Jaarboeken voor Regtsgeleerkeid er Wetgeving, 5de deel, 1ste stuk, bl. 5 vlgg.

Niet voor al de hier uitgegevene wetboeken bezatik even goede hulpmiddelen tot het leveren van een zuiveren tekst. Voor het eerste, de Nawålå-Pradåtå, heb ik wel acht handschriften kunnen vergelijken, en voor de Anggěr-Sědåså