Page:Javaansch Nederduitsch Woordenboek.pdf/7

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

verbeterd, wat ik te verbeteren vond, maar ook tusschen twee haakjes [ ] de in de andere taalsoorten gebruikelijke woorden er bijgevoegd; voor zoo ver en zoo goed mij dit namelijk mogelijk was. In een Javaansch Woordenboek is deze vergelijking de onderschei slene taalsoorten naar mijn oordeel een onmisbaar vereischte. Hij, die de Javaansche taal wil leeren kennen, moet bij elk woord niet alleen weten, tot welke taalsoort het behoort, maar daarbij tevens de woorden, die in andere taalsoorten daarvoor in gebruik zijn, voor den geest hebben; en dit kan bij alleen leeren doordien hij in het Woordenboek, dat hij gebruikt, telkens het verschil van spraakgebruik in de onderscheidene taalscorten nevens elkander opgegeven vindt. Zoo alleen zal hij het ook nevens elkander in het geheugen geprent kunnen krijgen. Dat echter ook in dit opzigt dit Woordenboek nog zeer veel te wenschen overlaat, daarvan ben ik volkomen overtuigd.

Voorts heb ik bij de als Arabisch door den heer Gericke opgegevene of mij bekende woorden deze in Arabische letters er bijgeschreven, en waar de opgegevene beteekenis niet overeenkwam, of deze verbeterd, of het verschil er bij aangeteekend. Ook heb ik de beide het naast aan het Javaansch verwante talen, het Maleisch en het Soendasch, en voorts het Sanskritsch, waaruit zoo vele woorden in het Javaansch, vooral in de Kawi-taal, ontleend zijn, overal bij de bewerking vergeleken: ik vrees echter zeer, dat mij hierbij veel zal ontgaan zijn. Bij menig woord, dat klaarblijkelijk uit het Sanskritsch ontleend is, heb ik de vergelijking met opzet achterwegen gelaten, omdat de opgegevene beteekenis, die trouwens bij vele Kawi-woorden als zeer onzeker te beschouwen is, met de beteekenis in het Sanskritsch, volstrekt niet overeenkwam. Misschien had ik echter beter gedaan met dit verschil van beteekenis toch er bij aan te teekenen.

Eindelijk heb ik ook nog uit twee door onbekende Javanen zamengestelde glossaria van Kawi-woorden de meeste daarin voorkomende woordverklaringen in dit Woordenboek opgenomen, en die zangeduid door het teeken =, of, waar de verklaring met de door den Heer Gericke opgegevene volstrekt niet overeenkwam, door de woorden: Het wordt verklaard, of: ook verklaard, door.

Omtrent de in dit Woordenboek gevolgde alphabetische volgorde der woorden moet opgemerkt worden, dat de nya midden in een woord vóór, en dus boven, een Pasangan Tjå of Djå op de plaats der na te zoeken is. -- In de volgorde der woorden, die alleen in klinkers verschillen, zijn, vooral in den beginne, eenige misslagen bij de, verbetering der drukproeven on opgemerkt gebleven, die ik den gebruiker van het werk verzoek te willen verschoonen en te verbeteren.