Page:Curiosità popolari tradizionali.djvu/68

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Accummu cu gliu vudivu cu sta brava cappa:—«Cumbà, andò’ tu la si’ fatta?»—«Sà’ cu t’è da fa’, cumbà, si la vo’ pura tu? T’è da’ ì’ a chistu cummentu, cu sta a aieccu sottu, chiama gli talu fratu, i dicci ca tu te’ da cunfussà’, accummu cu t’agginocchiu di’ ca patisci du malu du gliupunaru, i culla scusa ca mo te arriva, tôglice la cappa, i ve’!»—«Va benu, cumbà!» Accusì facivu, i ivu. Arrivavu agli cummentu, abbussavu alla porta, escì’ gli purtunaru, i ci dicivu—«Chiamùmu gli fratu talu.» Gli purtunaru accusì facivu. Va ’stu fratu cu ’na cappa nova. Accummu cu la vudivu chistu ducivu:—«Fresca a mi! mu torna più cuntu cu chella dugli cumbaru, era quasi vecchia, ma chesta è nova!» Appena gli fratu gli vudivu gli purtavu alla stanziuccia, i gli facivu agginnicchià’. Gli fratu, da quannu ci arrubbarunu chella cappa, su fice ’nu bravu turturu, cu su ci capitevu ’n atru ci facivu passà’ issu lu malu! Accummu chistu s’agginicchiavu:—«Eh, padru, prima cu mu cunfessa, tu tengu da dicia gli dufettu dulla vita meia!»—«Oh cattara si rummunutu tu? Mo racconciù iè pu lu festu!—diciu—Qual’è ’stu dufettu du la vita tê?»—«Eh, padru, patiscu du malu du gliupunaru.»—«Figliu bunudittu, arraccumannatu!»—«Eh padru, mo m’arriva!»—«Arraccumannatu figli!» i drumentu ci dicivu accusì chiappavu gli turtùru pu dretu.—«Eccu padru, mo m’arriva!»—«Puzzi mori’ ammiazzatu, a ti t’arriva, a mi già m’arrivatu!» Caccia gli turtùru, i cummunsavu a tirà’ turturatu:—«’N te abbasta chella cu m’ ha’ frucatu, puru chest’ atra mu