Page:Curiosità popolari tradizionali.djvu/58

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Tu mu pari ’nu magu, andanna dimmu quannu mu moru?» Gli vicchiottu ci ruspunnivu:—«Quannu fa tri curìi gli asunu te’.» Chigli carucavu benu benu gli asunu e su nu cumunsavu a riì’ agli paisu. Gli asunu, siccummu era carucu, quannu stivu a ’na costa facivu ‘na curìa. Andanna chigli s’arrammuntavu du chellu dugli vecchi, i chigli pôru asunu nu facivu n’atra.—«Cu tu pûzzi crupà’, cu pûzzi fa’ gli bottu accummu ’nu rospu, mo fa propria morì’; mo, mo, mo, tu fregu iè!» Tullivu ’na mazza, l’appuzzutavu, i ci la ficcavu ’n culu pu nu farci fà l’atra curìa. ’Stu pôru asunu, siccommu stivu troppu carucu, nun putivu reggia’ più, nu facivu n’atra più ’rôssa, cu gli bottu su sentivu agli paisu. Pu la trôppa gagliardizia ci su luvavu gli zappùcu, i ivu a colla’ ’n pettu a chigli omu. Chissu su ’ittavu ’n derra pu mortu.

Commu gli paisani sapirunu chestu, mannarunu quattru omini a tòllugli culla bara, pu purtargli al campusantu. Issu su crudivu prôpria d’aversu mortu; gli tullirunu, i muttirunu drentu la bara, i gli purtarunu al campusantu. Pu ’ndrà’ alla porta du campusantu, ci stevunu du viu, una più lônga, ma bôna, e l’autra più corta, ma cattiva; andanna gli spalluni dicirunu:—«Che via vulemu fà’, purchè ’stu mortu ammazzatu aieccu drentu, pisa: hai vudutu che panza cu su rutrovu? Vulemu fa chesta?» Addrumentu dicavunu accusì, issu aiazavu gli capu i dicivu:—«Ié, quannu era vivu, facivu sempru du chesta.» Gli spalluni quannu vudirunu accusì, dicirunu:—«Oh, oh,