Page:Curiosità popolari tradizionali.djvu/39

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

arrè tunivu ficcatu drentu all'ossa, ci 'scirunu da foru i doppo 'nu giornu su guarivu benu. Allora mannavu a chiamà' 'stu spizialu, pu pacargli, ma chistu nu vottu nientu i ci dumannavu commu era itu chigli affaru.

Gli arre ci raccuntavu chiottu chiottu gli fattu, i gli spizialu ci dicivu:—«I si chella amantu tu munessu aieccu cu ci diciaristu?» Gli arrè ci ruspunnivu:— «Nientu, ci vurarìa benu cummu prima.»—«Si iè» ci dissu gli spizialu. Allora gli arrè l'abbracciavu, la baciavu i l'allisciavu, i pu farla più pulita su la spusavu. Doppa cinqu misi agli arrè ci munivu 'na lettra ca s' avivu mortu 'na sôru dulla mogli. Chistu, purchè la mogli era gravida, la muttivu 'ncima a 'na nula i la mannavu a ruvudè' la sôru. Doppu n' ora ruvennu. Tre misi doppu rumunivu 'n' atra lettra cu s' avivu mortu gli patru. Allora gli arrè la chiamuvu, la muttivu 'ncima alla nula i ci dicivu cu su nu rumunessu doppu du ora. Ma iessa tricavu i la nula su nu ruivu. Gli arrè s' angustiavu, rumannavu la nula i la mogli ruvennu. Allora i maritu ci dissu:—«Pu chestu cu m'hai' fattu, tu rumannu da mi pu tri agni, tri misi i vintisettu giornu.» Chesta su tozu 'na cavalla fatata i spallata i ivu a 'nu paisu, i su muttivu a fà' gli ortulanu cu 'nu signoru.

Chestu signoru tunivu 'nu figli ca dicivu sempre agli patru, ca chigli ortulanu nun era si omu, ma 'na femmuna, gli patru vuleva 'guccià' i facirunu tri provu. 'Na di gli mitarunu a magnà', i ci muttirunu assai' vinu i dicirunu:—«Si chistu è omu, su lu fregu tuttu;