Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/112

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
92
The Code of Ḫammurabi


§ 267.—XXXVIII, 82–89.

82 šum-ma rê’um i-gu-ma 83 i-na tarbaṣim kaz-za-tam uš-tab-ši 84 rê’um ḫi-di-it kaz-za-tim 85 ša i-na tarbaṣim u-ša-ab-šu-u 86 LID.GUN.ZUN u ṣênê 87 u-ša-lam-ma 88 a-na be-li-šu-nu 89 i-na-ad-di-in

§ 268.—XXXVIII, 90–92.

90 šum-ma a-wi-lum alpam 91 a-na di-a-ši-im i-gur 92 20 ḲA še’im ID-šu

§ 269.—XXXVIII, 93–95.

93 šum-ma imêram 94 a-na di-a-ši-im i-gur 95 10 ḲA še’im ID-šu

§ 270.—XXXVIII, 96–98.

96 šum-ma lalâm 97 a-na di-a-ši-im i-gur 98 I ḲA še’im ID-šu

§ 271.—XXXVIII, 99–XXXIX, 2.

99 šum-ma a-wi-lum 100 LID.GUD.ZUN ṣumbam 101 u mu-ur-te-bdi-ša i-gur XXXIX, 1 i-na ûmi Ikam CLXXX ḲA še’im 2 i-na-ad-di-in

§ 272.—XXXIX, 3–7.

3 šum-ma a-wi-lum 4 ṣumba-ma 5 a-na ra-ma-ni-ša bi-gur 6 i-na ûmi Ikam XL ḲA še’im 7 i-na-ad-di-in

§ 273.—XXXIX, 8–19.

8 šum-ma a-wi-lum 9 amêluagram i-gur 10 iš-tu ri-eš bša-at-tim 11 a-di ḫa-am-ši-im barḫi-im 12 VI ŠE kaspim 13 i-na ûmi Ikam 14 i-na-ad-di-in 15 iš-tu ši-bši-im arḫi-im 16 a-di ta-ak-ti-da bša-at-tim 17 V ŠE kaspim 18 i-na ûmi Ikam 19 i-na-ad-di-in

§ 274.—XXXIX, 20–44.

20 šum-ma a-wi-lum 21 mâr ummânim 22 i-ig-ga-ar 23 IDamêlu . . . . . 24 V ŠE kaspim 25 IDamêlu GAB.A 26 V ŠE kaspim 27 [ID] amêluKAD