Page:Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, LI.pdf/141

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
126
BIJGELOOF IN DE PREANGER-REGENTSCHAPPEN.

warna-warna kadaharan kajaning: koepat, tangtang-anginCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content, opakCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content, borondongCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content, dodolCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content, wadjitCite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content djeung lian ti eta, sarta di oenggal djoeroe dina tihangna digantoengan tjaoe toeroejan djeung tiwoe leundjeuran.

Ari dina soehoenanana diteundeunan pare, kalapa, papakean djeung warna-warna kadaharan tjara di handap.

Dimana geus ngadoä, gĕr pada mĕrĕboetkeun koe noe digarawe djeung koe bararoedak kadaharan noe di handap djeung noe di loehoer teh; ngan pare djeung papakean hĕnteu. Parena diampihkeun ka leuit, didjijeun djimat pamikat pare, papakeanana diteundeun.

Ari noe matak make atoeran maen rĕboetan sarta di soehoenan diteundeunan pare djeung papakean, eta maksoedna soepaja noe boga imah oelah kakoerangan rĕdjĕki, saroepaning papakean, pare djeung kadaharan.

Satoengtoeng imah keur rangkaj keneh, koedoe bae diseungeutan damar ti peuting, soepaja noe bogana tjaäng pikirna tĕgĕsna euweuh kasoesah, djeung ambeh oelah diĕnggonan djoerig.

III. Pindah.

Samemeh imah anggeus pisan, sapĕrti kari njĕmpedanana, atawa kari ngagolodogan, eta imah koedoe geuwat dipindahan, sabab lamoen dipindihan geus anggeus pisan, pĕrbawana matak ngĕdoel ka noe ngeusian.

Di oenggal djoeroe eta imah koedoe diteundeunan kele pinoeh koe tjai, tapi kelena oelah di dengdeng.

Ari waktoena pindah koedoe milih powe noe hade djeung koedoe powe wĕwĕdalan manehna atawa pamadjikanana. Dĕmi parabotna anoe barĕng djeung djĕlĕmana dibawa pindah, nja eta: 1 samak anggĕl, 2 pabejasan, 3 tjai, 4 lĕboe.

Anoe matak eta noe 4 pĕrkara didjijeun loeloegoena parabot pindah, sabab sagala djĕlĕma hĕnteu meunang tinggal tidinja: samak anggĕl pikean sare, pabejasan noe ngahoeripkeun, tjai pon nja kitoe keneh, ari lĕboe minangka hawoena, sanadjan aja bejas, oepama taja hawoe mowal djadi sangoe.