Page:Bali-lontar-siwa-budha-550ppi.pdf/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


ᬳᬸᬮᬸ ᬓᭂᬫ᭄ᬗᬮᬶᬧᬤᬢᭂᬫ᭄ᬧᬢ᭄‌ᬳᬲᬮ᭄ᬜ᭞ᬳᬸᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄‌ᬤᬶᬚᬤᬶᬓᬦ᭄ᬤᬲᬃᬧᭂᬗᭂᬃᬢ᭄ᬬᬦ᭄‌ᬢᭂᬦ᭄ᬢᬂ
ᬧᬢᬸᬫ᭄ᬗᬸᬳᬦ᭄‌ᬤᬶᬳᬶᬦ᭄ᬤᭀᬦᬾᬲ᭄ᬬ᭟ᬲᬶᬯᬳᬶᬲ᭄ᬫᭂᬬᬂᬩᭂᬃᬧᬗᬭᬸᬄᬤᬶᬳᬶᬦ᭄ᬤᭀᬦᬾᬦᬶᬸᬲ᭄ᬬ᭞ᬬᬂ
ᬩᭂᬮᬓᬗᬦ᭄‌ᬳᬤᬮᬄ ᬲᬶᬯᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄ᬢᬤᬮᬫ᭄‌ᬳᬚᬭᬦ᭄ᬜᬳᬤᬮᬄᬢᬶᬕᬢ

ᬢ᭄ᬯᬲ᭄‌ᬓᭂᬩᭂᬦᬭᬦ᭄᭞ᬬᬳᬶᬢᬸ ᭝ ᬲᬶᬯᬢᬢ᭄ᬯᬤ᭄‌ᬫᬳᬾᬲᬢᬢ᭄ᬯ᭟ᬢᬢ᭄ᬯᬳᬶᬦᬶ
ᬳᬮᬫ᭄ᬜ ᬳᬤᬮᬄ ᬫᬲᬶᬂ ᬫᬲᬶᬂ ᬦᬶᬲ᭄ᬓᬮ᭞ᬲᬓᬍ ᬦᬶᬲ᭄ᬓᬍᬤᬦ᭄ ᬦᬶᬲ᭄ᬓᬮ᭟ᬓᬮ
ᬤᬶᬲᬶᬦᬶ ᬩ᭄ᬭᬃᬢᬶᬩᭂᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭟ᬤᬶᬲᬫ᭄ᬧᬶᬂᬳᬃᬢᬶᬜᬬᬂᬮᬳᬶᬦ᭄᭟ᬚᬤᬶᬦᬶᬲ᭄ᬓᬕ᭄ᬦ ᬳᬃᬢᬶᬜ᭠