Page:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/73

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭗᭒ 72B]
᭗᭒
ᬗᬦ᭄ᬧᬭᬭᬢᬸ᭞ᬳᬰᬰᬶᬄᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬧᬶᬢᬸᬂᬭᬳᬶᬦᬋᬓᭀᬫᬲᬸᬓᬦ᭄ᬲᬸᬓᬦ᭄ᬭᬳᬶᬦᬯᭂᬗᬶ᭞ᬓᬯᬸᬮᬵᬓᬮᬶᬄᬧᬋᬓᬦᬾᬮᬸᬄᬫ᭄ᬯᬦᬶᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬫᬭᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬦᬂᬳᬚᭂᬩᭂᬲ᭄᭟ᬢᬸᬱ᭄ᬝᬋᬡᬧᭂᬲᬦ᭄ᬳᬶᬤᭂᬧ᭄ᬓᬯᬸᬮᬦᬾᬫᬓᭂᬚᬂ᭞᭠
ᬭᬾᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬾᬲᬸᬩᬫᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬭᬩᬶᬫᬓᬧ᭄ᬭᬫᬶᬰ᭄ᬯᬭᬶ᭟ᬲᬸᬳᬸᬤ᭄ᬫᬩᬸᬜ᭄ᬘᬶᬂᬳᬶᬤᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᬭᬓᬮᬸᬕ᭄ᬭᬳᬶᬦ᭄ᬫᬪᬶᬱᬾᬓᬭᬢᬸ᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬳᬕᬸᬂᬭᬶᬂᬘᬭᬂᬲᬭᬶ᭞ᬳᬚᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬦᬾᬫᬲᬶᬄᬓᬮᬸᬕ᭄ᬭᬳᬶᬦ᭄ᬪᬶᬱᬾᬓᬪᬕᬯᬵᬦ᭄ᬗᬫᬃᬕ᭄ᬬᬂᬓᬥᬃᬫ᭄ᬫᬦ᭄᭟
᭚᭜᭚ᬲᬫᬸᬂᬧᬸᬂᬳᬶᬤᬳᬦᬓ᭄ᬳᬕᬸᬂᬘᬭᬂᬲᬭᬶᬚᬸᬫ᭄ᬦᭂᬂᬭᬢᬸ᭞ᬕᭂᬫᬸᬄᬧᭂᬲᬦ᭄ᬭᬲᬕᬸᬫᬶᬦᬾ᭞ᬲᬚᬕᬢ᭄‌‌ᬯᬦᭀᬓ᭄ᬮᬶᬗᬾᬤᬳᬢᬶᬂᬢᬺᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬢᭂᬫ᭄ᬧᬭᬦ᭄ᬲᬫᬶᬫᬸᬤᬄ᭞ᬳᬲᬶᬂᬢᬶᬦᬸᬓᬸᬲᬃᬯ᭄ᬯᬫᬸᬭᬄ᭞ᬳᬲᬶᬂᬢᬶᬦᬦ᭄ᬤᬸᬃᬲᬃᬯ᭄ᬯᬦᬤᬶ᭟ᬳᬢᬸᬃᬓᬯᬸᬮᬦᬾ
ᬮᬸᬄᬫ᭄ᬯᬦᬶᬫᬓᭂᬚᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᬸᬮ᭄ᬚᬦᬶᬗᭂᬮᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬩᬸᬓᬓᬾᬢᭀ᭞ᬲᬶᬂᬚᬳᬤᬗᬲᭀᬭᬂ᭞ᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬓᬩᬕᬸᬲᬦ᭄‌‌ᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬓᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬦᬦ᭄᭞ᬳᬧᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬩᬸᬯᬢ᭄ᬓᬧᬕᭂᬳᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬧᭂᬲᬦ᭄ᬱᭂᬤᭂᬂᬘᬾᬤᬦᬶᬦ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᬸᬮ᭄ᬚᬦᬶᬕᭂᬫᬸᬄᬕᬸ

[᭗᭓ 73A]
᭗᭓
ᬫᬶᬦᬾ᭞ᬫᭂᬮᬄᬧᭂᬲᬦ᭄ᬩᬳᬦᬦᬶᬢᬳᬂᬧᬦᬕᬭᬦᬾ᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬳᬦᬓ᭄ᬳᬕᬸᬂᬘᬭᬂᬲᬭᬶ᭞ᬫᬓᭂᬚᬂᬓᬯᬸᬮᬦᬾᬭᬳᬃᬚ᭄ᬚ᭞ᬳᬶᬢᬶᬯᬲ᭄ᬧᬤᬲᬸᬕᬶᬄᬲᬮᬶᬂᬧ᭄ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬗᬶᬦ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬃᬣᬩ᭄ᬭᬦ᭟ᬳᬧᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬳᬦᬾᬫᬸᬮᬲᬸᬕᬶᬄ᭞ᬲᬸᬩᬢᬸᬲᬶᬂ᭠
ᬲ᭄ᬥᭂᬂᬭᬯᭀᬲᬂ᭞ᬳᬶᬮᬘᬸᬃᬫᬶᬮᬸᬚᬦᬶᬦᭂᬧᬸᬓᬶᬦ᭄ᬲᬤ᭄ᬬ᭟ᬢ᭄ᬬᬂᬳᬦᬾᬫᬮᬸᬲᬸᬩᬍᬩᬶᬄᬍᬩᬶᬄᬮᬘᬸᬭᬾᬫ᭄ᬯᬄᬢᬶᬯᬲᬾ᭞ᬳᬶᬫᬾᬫᬾᬳᬶᬩᬧᬢᬦ᭄ᬧᬳᬸᬫᬄᬮᬸᬤᬶᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬤᬲᬃ᭞ᬦᬄᬫᬭᬚᬦᬶᬲᬲᬸᬓᬢ᭄ᬳᬶᬤᬜᭂᬦᭂᬂᬭᬢᬸ᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬫᬢᬸᬳᬸ
ᬢᬶᬦ᭄ᬫᬲᬶᬄᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄ᬳᬕᬶᬕᬶᬲ᭄᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬧᬤᬜᬓᬦ᭄ᬱᭂᬫᭂᬗᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬓᬗ᭄ᬕᭀᬫᬲᬶᬄᬢᭂᬗᬳᬶᬳᬦ᭄᭞᭠ᬦᬄᬤᬸᬫᬤᬓ᭄ᬳᬧᬂᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬫᬢ᭄ᬮᬶᬫ᭄ᬢᬶᬫᬦ᭄ᬧᬳᬶᬘᬦ᭄ᬯᬶᬥᬶᬦᬾᬭᬶᬂᬢ᭄ᬬᬂ᭟ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬓᬾᬮᬘᬸᬃᬢ᭄ᬬᬗᬾᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬤᬾᬰ᭞ᬗᬸᬢᬂᬜᬫᬫ᭄ᬯᬄ
ᬜᬫᬫ᭄ᬯᬄᬫᬾᬫᬾᬩᬧᬗᬮᬶᬄᬧᬪᬸᬓ᭄ᬢ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬚᬢ᭄ᬬᬂᬗᬦᬶᬲ᭄ᬢᬬᬂᬧᬳᬶᬘᬦ᭄ᬳᬶᬤᬦᬾ᭞ᬳᬓᬾᬢᭀᬧᭂᬲᬦ᭄ᬓᬢᬸᬢᬸᬭᬦ᭄ᬜᬳᬶᬤᬸᬃᬫ᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬫᬸᬮᬧᬕᭂᬳᬶᬂᬬᬰ᭞ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬗᬶᬤᭂᬧ᭄ᬧᬶᬢᬸᬢᬸᬃᬫ᭄ᬯᬄᬢᬶᬮᬶᬗᬶᬂᬳᬫ᭄ᬩᭂᬓ᭄᭚᭜᭚