Page:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/71

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭗᭐ 70B]
᭗᭐
ᬕᬕᬓ᭄ᬩᬦᬶᬂᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬳᬢᬸᬭᬗᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬳᬶᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬮᬳᬸᬢ᭄ᬦᬗ᭄ᬕᬧᬶᬦ᭄ᬳᬕᬾᬓᬧ᭄ᬮᬳᬶᬩᬂ᭞ᬓᬭᬫ᭄ᬧᬵᬳᭀᬮᬶᬄᬳᬶᬕᬕᬓ᭄ᬩᬦᬶᬂᬗᬸᬗ᭄ᬱᬶᬓᬧᬸᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄᭟ᬲᬂᬢᬶᬕᬫ᭄ᬮᭂᬲᬢ᭄ᬫᭂᬮᬳᬶᬩ᭄ᬦᬸᬢᬸᬕ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄ᬳᬧᬂᬳᭂ
ᬤᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬓᬧᬺᬩᬸᬢᬦ᭄ᬫᬸᬲᬸᬄ᭟ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬓᬾᬲᬂᬢᬶᬕᬢᬦ᭄ᬫᬋᬦ᭄ᬳᬶᬬᬦᭂᬫ᭄ᬧᬸᬄᬬᬸᬤ᭄ᬥᬤᬶᬚᬮᬦ᭄ᬚᬮᬦ᭄‌‌ᬲᬮᬶᬂ᭠ᬓ᭄ᬮᬶᬮᬶᬳᬂᬤᭀᬕᬾᬦ᭄᭟ᬓᬭᬡᬯᭀᬂᬲᬸᬦᬦ᭄ᬢᬵᬭᬦᬾᬧᬤᬫᬓᭂᬚᬂᬳᭂᬦᬸᬗᭂᬢᬸᬢ᭄ᬧᬚᬮᬦᬾᬲᬂᬗᬬᬸᬓᬮᬶᬄᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫ
ᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬦᭀᬫ᭄᭟ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬦᬾᬓᬸᬘᬶᬯᬳᬶᬯᭀᬂᬧ᭄ᬭᬳᬸᬢ᭄ᬯᬭᬩᬦᬶᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬗᬫᬭᬬᬂ᭞ᬢᬸᬮᬓ᭄ᬧᬤᬲᭀᬯᬂ᭠ᬲᭀᬯᬂᬗᬶᬦ᭄ᬓᬶᬦᬂᬳᬶᬩᬦ᭄ᬦᬾᬮᬓᬃᬫᬸᬮᬶᬄᬫᬮᬬᬃᬓᬤᬾᬰᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬳᬶᬯᭀᬂᬲᬸᬦᬦ᭄ᬢᬵᬭᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧ᭄᭚᭜᭚ᬕ᭄ᬮᬶᬲᬶᬂᬘᬭᬶᬢ᭞
ᬲᬸᬩᬓᭀᬦᬾᬧᭂᬧᭂᬓ᭄ᬫᬧᬸᬡ᭄ᬥᬸᬄᬓᬯᬸᬮᬦᬾᬫᬓᭂᬚᬂᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄ᬧᬤᬵᬗᬶᬭᬶᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬦᬾᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬢᬸᬃᬤᬶᬚᬮᬦ᭄ᬫᬕᭂᬕᭀᬜ᭄ᬚᬓᬦ᭄ᬫᬳᬶᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬶᬗᬦ᭄ᬗᬶᬮᬗᬂᬓᭂᬜᭂᬮ᭄ᬦᬾ᭟ᬲᬸᬩᬓᭀᬦᬾᬚᭀᬄᬧᬚᬮᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶᬳᬾᬮᬶᬂ

[᭗᭑ 71A]
᭗᭑
ᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬭᬕᬵ᭞ᬦᬗᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬫᬲᬲᬫ᭄ᬩᬢᬦ᭄᭞ᬗᬲᬶᬳᬲᬶᬄ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬤ᭄ᬧ᭄ᬭᬡᬫᬗᭀᬮᬲᬂᬳᬢᬶ᭞ᬩᬦ᭄ᬳᬶᬤᬦᬳᬦ᭄ᬓᬲᬗ᭄ᬲᬭᬵᬦ᭄ᬓᬮᬭᬵᬮᬭᬚᬭᬄᬫᬸᬲᬸᬄ᭞ᬓᬳᬶᬭᬶᬂᬩᬳᬦ᭄ᬧᬜ᭄ᬚ᭄ᬭᭀᬯᬦᬾᬲᬬᬂ᭞ᬦᬾᬫᬳᬤᬦ᭄ᬦᬶᬲᭀᬓᬦ᭄ᬤ
ᬧ᭞ᬫᬲᬶᬄᬩᬋᬂᬗᬶᬭᬶᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬾᬲ᭄ᬥᬶᬄ᭞ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬫᬢᬸᬃᬫᬤᬸᬮᬸᬭᬦ᭄ᬳᭂᬮᬶᬂ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬫᬵᬲ᭄᭞ᬫᬲ᭄‌‌ᬫᬓᬚᬶᬯᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬧᬸᬦᬧᬶᬤᬤᭀᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬳᬶᬭᬶᬓᬶᬗᬶᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬚᬚᬭᬳ
ᬦ᭄ᬫᬸᬲᬸᬄ᭞ᬳᬾᬭᬂᬧᬶᬲᬦ᭄ᬫᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬶᬭᬶᬂᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬋᬦ᭄ᬧᬘᬂᬫᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬯᬶᬭᬂᬲᬮᬫᬶ᭠ᬮᬫᬶᬜ᭟ᬲᬳᬸᬃᬢᬗᬶᬲ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭟ᬤᬸᬄᬜᬳᬶᬲᭀᬓᬦ᭄ᬤᬧ᭞ᬮᬘᬸᬃᬧᭂᬲᬦ᭄ᬜᬳᬶᬫᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬫᬤ
ᬬᬩᬸᬓᬚᬦᬶ᭞ᬭᬾᬄᬲᬸᬩᬤᬤᬶᬚᭂᬚᬭᬳᬦ᭄᭟ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭟ᬤᬸᬄᬭᬢᬸᬫᬲ᭄‌‌ᬫ᭠ᬲ᭄ᬫᬓᬚᬶᬯᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬳᬶᬤᬾᬯᬲᬂᬳᬬᬸ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬳᬶᬤᬾᬯᬫᬢᬸᬂᬢᬸᬂᬢᬗᬶᬲ᭄᭞ᬫᭂᬦᭂᬂᬫᭂᬦᭂᬂᬭᬢᬸᬳᭂᬫᬲ᭄᭞ᬗᬶᬭᬶᬂᬫᬦ᭄ᬢᬸ