Page:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/70

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭖᭙ 69B]
᭖᭙
ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬸᬫᬸᬦ᭄ᬧᬸᬘᬸᬓᬂ᭞ᬗᬋᬧᬶᬦ᭄ᬰᬢ᭄ᬭᬸᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯᬫᬗ᭄ᬤᬵᬫᭂᬦᭂᬂᬫᬶᬯᬄᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄᭞ᬳᬓ᭄ᬱᬶᬢᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬫᬬᬸᬤ᭄ᬥ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬧᭂᬲᬦ᭄᭞ᬮᬾᬤᬂᬧᬓ᭠
ᬬᬸᬦ᭄ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬲᬓᬤᬶᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭟ᬤᬶᬢᬸᬮᬳᬸᬢ᭄ᬳᬶᬕᬕᬓ᭄ᬩᬦᬶᬂᬗᬶᬤᭂᬫ᭄ᬓᭂᬤᬢ᭄ᬳᬩᭂᬢ᭄ᬦᬾᬫ᭄ᬮᬳᬶᬩ᭄‌‌ᬜᬕ᭄ᬚᬕᬶᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬬᬸᬍᬯᬶᬄ‌‌ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬥᭂᬓ᭄ᬗᬮᬧ᭄ᬱᭂᬓᬃ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬦᬳᬦ᭄ᬧᭂᬲᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬦᬾᬓᬲᬗ᭄ᬓᭀᬮ᭄ᬓᬧ᭄ᬮᬳᬶᬩᬂ᭞ᬗᬦ᭄ᬢᬶᬚ᭄ᬭᬶ
ᬢ᭄ᬚ᭄ᬭᬶᬢ᭄ᬧ᭄ᬮᬳᬶᬩᬗ᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬚᬵᬗᬲᬾᬦ᭄ᬳᬶᬩᬦᬾᬓᭂᬜᭂᬮ᭄᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬚᭂᬗᬄᬦᬾᬩᭂᬲᬗᭂᬢ᭄᭟ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬤ᭠ᬤᬶᬗᭂᬳᬫᬸᬜᬶᬚ᭄ᬭᬶᬢ᭄ᬚ᭄ᬭᬶᬢ᭄᭞ᬲᭂᬭᬩ᭄ᬧᬤᬯᭀᬂᬧ᭄ᬭᬳᬸᬦᬾᬫᬓᬸᬮ᭄ᬓᬸᬮᬦ᭄᭞ᬳᬤᬩᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬫᬮᬳᬶᬩ᭄‌‌ᬜᭂᬫᬓ᭄ᬲᬜ᭄ᬚᬢ᭞ᬓ᭄ᬭᬶᬲ᭄‌‌ᬢᬸ
ᬫ᭄ᬩᬓ᭄ᬧᬚᭂᬕᬦ᭄᭞ᬩᭂᬤᬶᬮ᭄ᬢᬸᬮᬸᬧ᭄᭞ᬧ᭄ᬥᬂᬮᬦ᭄ᬓ᭄ᬮᬾᬯᬂ᭟ᬳᬤᬓᬫᭂᬫ᭄ᬕᬦ᭄ᬧᬮᬶᬂᬧ᭄ᬮᬳᬶᬩ᭄ᬦᬾ᭞ᬧᬢᬶᬕ᭄ᬭᬧᬾᬫᬚᭂᬚᭂᬫ᭠ᬓᬦ᭄᭟ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬳᬤᬲᬸᬩᬲᬯᬢ᭄ᬗᭂᬢᬸᬢ᭄ᬫᬸᬲᬸᬄ᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬫᬓ᭄ᬮᭀᬓ᭄ᬮᭀ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬓᬸᬭᬸᬦ᭄ᬦᬾᬩᭂᬲᬗᭂᬢ᭄᭞ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬓᬢᬸᬢᬸᬕᬦ᭄ᬱᬂᬘᭀ

[᭗᭐ 70A]
᭗᭐
ᬭᬄᬤᬶᬚᬮᬦ᭄᭟ᬤᬶᬢᬸᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬱᬮᬶᬂᬭᬸᬓᭂᬢ᭄᭞ᬲᬮᬶᬂᬓᭂᬤᭂᬂᬫᬕᬾᬩᬾᬕ᭄ᬕᬾᬩᬾᬕᬦ᭄‌‌ᬗᬦ᭄ᬢᬶᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩ᭠ᬳᬦᬫ᭄ᬮᬳᬶᬩᬂᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬯᭀᬂᬧ᭄ᬭᬳᬸᬦᬾ᭟ᬲᬂᬳᬬᬸᬍᬯᬶᬄᬲᬸᬩᬢᬸᬲᬶᬂᬳᬾᬮᬶᬂᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬭᬕᬵ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬮᬾᬧᬾᬓ᭄ᬦᬾᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬮᬶ
ᬦ᭄ᬢᬂ᭟ᬩᬳᬦ᭄ᬚᭂᬗᬄᬦᬾᬩᭂᬲ᭄ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬓᬋᬩᬸᬢᬦ᭄ᬫᬸᬲᬸᬄ᭞ᬳᬶᬕᬕᬓ᭄ᬩᬦᬶᬂᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬗᬸᬮᬳᬂᬗ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬫᬸᬲᬸᬄᬢᬸᬃᬕ᭄ᬮᬸᬃᬕ᭄ᬮᬸᬃᬗᬯᬸᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄ᬦᬾᬢᬢ᭄ᬮᬸ᭟ᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞ᬚᬕ᭄ᬚᬕᬶᬦ᭄ᬳᬯᬓᬾᬋᬚᭂᬓᬩᬳᬦ᭄ᬫᬸᬲᬸᬳᬾᬳᬚᬓᬮᬶᬬᬸ᭟
ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬲᬂᬢᬶᬕᬫ᭄ᬮᬳᬶᬩ᭄ᬜᬕ᭄ᬚᬕᬶᬦ᭄ᬦᬸᬮᬸᬂᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄ᬦᬾᬤᬶᬢᬸᬓᬋᬩᬸᬢ᭄᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬦᬾᬓᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭟ᬭᬫᬾᬋᬓᭀᬲ᭄ᬬᬢᬾᬤᬶᬢᬸ᭞ᬲᬮᬶᬂᬢᭂᬫ᭄ᬩᬸᬂᬳᬚᬶᬓᬤᬸᬢᬦ᭄᭞ᬧᭂᬤᬂ᭞ᬓ᭄ᬮᬾᬯᬂ᭞ᬲᬮᬶᬂᬢᭂᬩᭂᬓ᭄᭞ᬲᬮᬶᬂᬢᬶᬜ᭄ᬚᬓ᭄᭞ᬲᬮᬶᬂᬕᬸᬍᬢ᭄᭞ᬫᬚᭂᬗ᭄ᬓᬵ
ᬲᬮᬶᬂᬕ᭄ᬮᬶᬮᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬗᬾᬦ᭄ᬤᬄᬧᬾᬮᬕ᭄ᬳᬩᭂᬢ᭄ᬦᬾᬫᬲ᭄ᬬᬢ᭄᭞ᬲᬮᬶᬂᬧᬤᬓ᭄ᬮᬶᬮᬶᬳᬂ᭟ᬤᬾᬦᬶᬂᬫᬓ᭄ᬮᭀᬲ᭄ᬬᬢᬾᬢᬸᬲᬶᬂᬫᬳᬦ᭄ᬫᬭᬾᬭᬾᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬓᬮᬄᬯᭀᬂᬧ᭄ᬭᬳᬸᬦᬾ᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬦᬾᬲᬂᬳᬬᬸᬍᬯᬶᬄᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩᬳᬦᬫ᭄ᬮᬳᬶᬩᬂᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶ᭠