Page:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/58

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭕᭗ 57B]
᭕᭗
ᬮᬶᬮᬯᬲ᭄ᬫᬭᬩᬶᬲᬫᬗᬸᬘᬧ᭄ᬳᬸᬘᬧ᭄᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬳᬶᬤᬗᬮᬲ᭄ᬦᬗᬸᬦ᭄ᬓᬾᬃᬣᬶ᭟ᬲᬸᬩᬫᬳᬦ᭄ᬓᬲᬸᬓᬦ᭄ᬳᬓᬶᬓᬶᬢ᭄᭞ᬫᬭᬳᬶᬳᬚᬶᬭᬯᬸᬄᬳᬸᬮᬶᬧᬦ᭄ᬢᬭᬦᬶᬂᬳᬮᬲᬾ᭟ᬬᬦ᭄ᬢᭂᬭᬤᬾᬯᬾᬓᬾᬩᬸᬓᬚᬦᬶᬦᭂᬧᬸᬓᬶᬦ᭄ᬪᬕ᭄ᬬᬳᬓᬶᬓᬶᬢ᭄᭞᭠
ᬫᬾᬄᬳᬶᬳᬚᬶᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬩᬶᬲᬭᬯᬸᬄᬳᬸᬮᬶᬦᬗᬸᬦ᭄ᬓᬾᬃᬣᬶ᭞ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬦᬾᬬᬾᬦ᭄ᬦᬸᬮᬘᬸᬭᬾᬩᬸᬓᬚᬦᬶ᭞ᬢᬸᬲᬶᬂ᭠ᬚᬳᬶᬗᭂᬢ᭄ᬦᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬗᬲ᭄ᬢᬯᬬᬂᬓᬳᬮᬲᬾᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬶᬳᬚᬶᬦᬾᬦᬗᬸᬦ᭄ᬓᬾᬃᬣᬶ᭟ᬤᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬜᬳᭂᬦᬸᬧᬤᬫᬶᬲᬫᬶᬲᬬᬂᬫ᭄ᬯᬄᬗᬗ᭄ᬓ᭄ᬯᬂᬤᬾ
ᬯᬾᬓ᭄ᬤᬶᬚᬮᬦ᭄ᬚᬮᬦ᭄᭟ᬫᬭᬓᬧ᭄ᬮᭂᬓᭀᬃᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬚᬶᬦᬾᬩᬯᬸᬭᬯᬸᬄ᭞ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬦᭀᬫ᭄᭠ᬫᬢᬸᬃᬫᬤᬸᬮᬸᬭᬦ᭄ᬢᬗᬶᬲ᭄᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬓᬗᭂᬦ᭄ᬦᬾᬜᬶᬗᬓ᭄ᬳᬚᬶᬦᬾᬩᬸᬓᬓᬾᬦᬾᬓᬶᬭᬶᬲᬾᬢᬦ᭄ᬲᬶᬧᬶ᭟ᬳᬢᬸᬃᬳᬶᬤ᭟᭜᭟ᬳᬚᬶᬩ
ᬳᬸᬭᬯᬸᬄ᭞ᬓᬗᭂᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬢᭀᬦᬂᬳᬚᬶᬳᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬲᬫᬶᬫᬲᬮᬶᬦ᭄‌ᬲ᭄ᬯᬪᬵᬯᬦ᭄ᬳᬶᬳᬚᬶᬦᬾ᭞ᬫᬦ᭠ᬳᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬚᬶᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬾᬯᬢᬦᬗᬸᬦ᭄ᬓᬾᬃᬣᬶᬭᬶᬂᬲᬸᬓᬸᬦ᭄ᬕᬸᬦᬸᬗᬾ᭟ᬧᬶᬂᬓᬸᬤᬓᬸᬤᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬲ᭄ᬢᬯᬯᬶᬥᬶᬭᬳᬶᬦᬯᭂᬗᬶ᭞ᬢᬍᬃ

[᭕᭘ 58A]
᭕᭘
ᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬯᬗ᭄ᬲᬶᬢ᭄᭞ᬧᭂᬢᭂᬂᬤᭂᬤᭂᬢ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬫᬦᬳᬂᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬚᬶᬦᬗᬸᬦ᭄ᬓᬾᬃᬣᬶᬭᬶᬂᬧᬦ᭄ᬢᬭᬦᬶᬂᬳᬮᬲᬾ᭟ᬤᬤᬶᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬓᬲ᭄ᬥᬶᬳᬦᬾᬓᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬬᬬᬄᬭᬾᬡᬗᬦ᭄ᬢᬶᬓᬬᬂᬚᬦᬶ᭞ᬳᬢᬸᬭᬗᬲᬓᬤᬶᬓᬤᬶᬦ᭄ᬦᬾᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬚᬶᬦ᭄ᬳᬶ᭠
ᬤ᭟ᬲᬸᬳᬸᬤ᭄‌ᬗ᭄ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬓᬾᬢᭀ᭞ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬳᬚᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬦᬾᬓᬳᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬶᬕ᭄‌ᬲᬫ᭄ᬧᬶᬂᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾ᭞ᬓ᭠ᬳᬶᬭᬶᬂᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬩᬯᬸᬤᬡ᭄ᬥᬫ᭄ᬯᬄᬳᬶᬢᬡ᭄ᬥᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬧᬤᬫᬓᭂᬚᬂ᭟ᬤᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬜᬕᬯᭀᬓ᭄ᬧᬤᬧᬋᬓᬦᬾᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬗᬢᭀᬦᬂᬳᬚᬶᬦ᭄ᬳᬶ
ᬤᬦᬾᬩᬳᬸᬭᬯᬸᬄᬓᬧ᭄ᬮᭂᬓᭀᬃᬢᬸᬃᬓᬢᬗᬶᬲᬶᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾ᭞ᬢᭂᬗ᭄ᬓᭂᬚᬸᬢ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬢᬯᬄᬧᭂᬲᬦ᭄ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦᬾ᭞ᬮᬾ᭠ᬦ᭄ᬧᭂᬲᬦ᭄ᬧᬤᬬᬂᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬦᬾᬲᬸᬩᬫᬭᬮᬸᬗ᭄ᬳᬦᬾᬫᬩᭀᬭᭀᬲ᭄᭟ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬚᬶᬦ᭄ᬦᬾᬳᬮᬸᬲ᭄ᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭟ᬤᬸᬄᬤᬾᬯᬫᬵ
ᬲ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬩᬧᬦᬾᬳᬶᬘᭂᬦᬶᬂ᭞ᬓᬤᬾᬦ᭄ᬢᭂᬭᬓᬳᬶᬮᬶᬗᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬘᭂᬦᬶᬂᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬩᬧᬦᬾᬩᬸᬓᬚᬦᬶ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬩᬧᬢᬸᬲᬶᬂᬓᬃᬯ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᬶᬩᬦᬦ᭄ᬗᬮᬳᬶᬦ᭄ᬩᬸᬓᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬩᭀᬭᭀᬲ᭄ᬫᬲᬸᬲᬸᬧᬦ᭄ᬤᬶᬧᬦ᭄ᬢᬭᬦᬶᬂᬳᬮᬲᬾ᭞ᬢ᭄ᬭᬸᬲ᭄ᬩᬧᬦᬗᬸᬦ᭄ᬓᬾᬃᬣᬶ᭞ᬗ᭠