Page:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/53

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭕᭒ 52B]
᭕᭒
ᬳᬮᬶᬳᬂᬳᬶᬩᬦᬾᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄‌ᬳᬦᬾᬤᬤᬶᬳᬚᬓ᭄ᬧᬭᬲ᭄ᬧᬭᭀᬲ᭄ᬤᬶᬳᬮᬲᬾ᭟ᬫᬭᬓᬾᬢᭀᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬾ᭞ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬫᬢᬸᬃᬲᬂᬓᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬬᬂᬮ᭄ᬯᬲ᭄ᬓᬳᬮᬲᬾ᭞ᬳᬢᬸᬃᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬳᬦᬓ᭄ᬳᬕᬸᬂᬳᬦᭀᬫ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ
ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬗᬶᬭᬶᬂᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬃᬫᬧᬫᬶᬢ᭄‌ᬚᬕᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭟ᬤᬶᬢᬸᬮᬳᬸᬢ᭄ᬳᬕᬾᬳᬶᬫᬗ᭄ᬓᬸᬥᬃᬫ᭄ᬫᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬢᬸᬭᬲᬶᬄᬫᬚᬮᬦ᭄ᬫᬲᬸᬲᬸᬧᬦ᭄ᬓᬳᬮᬲᬾᬢᬸᬃᬫᬢᬸᬢᬸᬢᬦ᭄ᬓ
ᬮᬶᬄᬤᬶᬭᬶ᭞ᬗᬩᬬᬂᬘᬦᬂᬩᬸᬭᬢ᭄ᬯᬗᬶᬮᬓᬃᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦᬗᬲ᭄ᬢᬯᬯᬶᬥᬶ᭟ᬢᬦ᭄ᬘᬭᬶᬢᬦᭂᬦ᭄‌ᬲᬸᬩᬓᭀᬦᬾᬦᭂᬓᭂᬤ᭄ᬤᬶᬧᬢᬭᬦᬶᬂᬢ᭄ᬗᬄᬳᬮᬲᬾ᭞ᬢᭂᬧᬸᬓᬶᬦᬳᬤᬧᬸᬭᬤᬶᬩᬢᬦ᭄ᬧᬸᬜᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬥᬶᬭᬦᬾ᭞ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬤᭀᬦ᭄ᬜᬦᬾᬳ᭠
ᬳᬸᬩ᭄ᬩᬗ᭄ᬲᬶᬂᬜᬦᬾᬫᬲᬸᬭᬯᬾ᭟ᬩᬾᬄ᭞ᬭᬲᬢᭂᬗᭂᬢ᭄ᬧᬸᬭᬦᬾᬢᭀᬢᭀᬦᬦ᭄᭟ᬤᬶᬢᬸᬮᬳᬸᬢ᭄ᬳᬶᬫᬗ᭄ᬓᬸᬥᬃᬫ᭄ᬫᬫᬲᬶᬮᬢᬶᬤᬶᬂᬤᬶᬩ᭄ᬢᬾᬦ᭄ᬧᬸᬭᬦᬾᬗᬢᬸᬭᬂᬘᬦᬂᬳᬲᭂᬧ᭄‌ᬫᭂᬜᬦ᭄ᬫᬥᬸᬫᬚᬕᬯᬸᬫᬳᬶᬲᬶᬘᭂᬦ᭄ᬤᬦᬚᭂᬗ᭄ᬕᬶᬳ

[᭕᭓ 53A]
᭕᭓
ᬦᬾᬲᬃᬯ᭄ᬯᬳᬭᬸᬫ᭄ᬳᬭᬸᬫ᭄‌ᬳᬢᬸᬭᬦᬾᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶᬯᬰ᭟ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬳᬶᬬᬫᬢᬸᬃᬗᬸᬭᬶᬫᬶᬓ᭄ᬢᬸᬃᬗᬸᬜ᭄ᬘᬭᬂᬲᬳᬧᬗᬲ᭄ᬢᬯᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬓᬤᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬫᬲᬶᬄᬩᬳᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭟ᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄ᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄ᬦᬾᬮᬳᬸᬢ᭄ᬗᬢᬸᬭᬂᬕᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬳᬤᬳᬦᬾᬫᬓᬶ
ᬤᬸᬂᬯᬃᬕ᭄ᬕᬲᬭᬶᬫ᭄ᬯᬄᬳᬤᬗᭂᬗ᭄ᬕᭂᬂᬜᬓ᭄ᬭᬓᬫᬲᬦ᭄‌ᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬭᭂᬂᬕᬦᬶᬲ᭄᭟ᬳᬓᬾᬢᭀᬋᬓᭀᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬜ᭠ᬦᬾᬗᬲ᭄ᬢᬯᬵᬢᬸᬲᬶᬂᬧᭂᬕᬢ᭄ᬧᭂᬕᬢ᭄ᬓᬶᬤᬸᬂ᭞ᬭᬲᬢᬫ᭄ᬧᬶᬦᬳᬢᬸᬭᬦᬾᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬯᬶᬥᬶᬦᬾ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬓᭂᬦᭂᬄᬦᬾᬗᬲ᭄ᬢᬯᬵᬲᬸᬘᬶᬦᬶᬃᬫ᭄ᬫ᭠
ᬮᬢᬦ᭄ᬧᬢᭂᬍᬢᭂᬳᬦ᭄᭚᭜᭚ᬓᬘ᭄ᬭᬶᬢᬬᬂᬤᬸᬓ᭄ᬢᭀᬢᭀᬦᬦ᭄᭞ᬳᬶᬭᬵᬚᬧᬮᬫᬢᬧᬤᬶᬩᭀᬗ᭄ᬓᭀᬮ᭄ᬩ᭠ᬳᬶᬗᬶᬦᬾ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬭᬕᬦ᭄ᬤᬦᬾᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬲᬸᬩᬓᬓᬧᬸᬢ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬓᬄᬫ᭄ᬯᬄᬩᬗ᭄ᬲᬶᬂᬦᬾ᭞ᬢᬸᬃᬢᬸᬫ᭄ᬩᬸᬳᬶᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᬶᬧᬶ᭠
ᬢ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬧᬓᬸ᭟ᬓᬶᬭᬶᬲ᭄ᬭᬕᬦ᭄ᬦᬾᬢᬦ᭄ᬱᬶᬧᬶᬲᬶᬧᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᭂᬭᬳᭀᬮᬲ᭄ᬳᬶᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬗᬧᬸᬢ᭄ᬳᬶᬢᬸᬮᬂ᭞ᬫᬾᬄᬳᬶᬧᬶᬤᬦ᭄ᬲᬸᬩᬳᬲ᭄ᬫᬲᬲᬭᬦ᭄᭟ᬢᬸᬯᬄᬲᭀᬘᬦ᭄ᬤᬦᬾᬦᬾᬤᭀᬕᬾᬦ᭄ᬳᬦᬾᬳᭂᬦᬸᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬓᭂᬮᬶᬓ᭄ᬓᭂᬮᬶᬓ᭄ᬩᬸᬓᬓᬸᬦᬂᬓᬸᬦᬗᬾ᭟ᬤᬾ