Page:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/34

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭓᭓ 33B]
᭓᭓
ᬤᬶᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬲᬧᬶᬲᬦ᭄ᬭᬶᬂᬧᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬚᭂᬗᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬲᬫᬶᬓᬯᬸᬮᬦᬾᬓᬲᭀᬭᬗᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲ᭞ᬢᬶᬕ᭄ᬕᬧᬸᬦᬶᬓ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬓᬤᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬤᬤᭀᬲ᭄ᬘᬭᬸᬭᬶᬂᬧᬬᬸᬤ᭄ᬥᬦ᭄᭞
ᬭᬶᬂᬯ᭄ᬗᬶᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬦ᭄ᬤᬶᬗᬶᬦ᭄ᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭟ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬫᬤ᭄ᬫᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸ᭠ᬦᬲ᭄ᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬲᬧᬶᬲᬦ᭄‌‌ᬭᬶᬂᬧᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬚᭂᬗᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬲᬫᬶᬓᬯᬸᬮᬦᬾᬓᬲᭀᬭᬗᬭᬶᬂᬳᬶ᭠
ᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬢᬢᬶᬕᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬤᬤᭀᬲ᭄ᬘᬭᬸᬭᬶᬂᬧᬬᬸᬤ᭄ᬥᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬯ᭄ᬗᬶᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬦ᭄ᬤᬶᬗᬶᬦ᭄ᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭟ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬫᬤᭂᬫᬂ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬲᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬢ
ᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬢᬸᬮᬓ᭄‌‌ᬫ᭄ᬭᬶᬓᬶ᭟ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬤᬤᬶᬓᬾᬢᭀᬓᭂᬦᭂᬄᬘᬳᬶᬦᬾ᭞ᬤᬤᬶᬦᬕᬶᬗ᭄ᬮᬮᬸ᭞ᬳᬧᬮᬓᬃᬲᬜ᭄ᬚᬢᬜ᭄ᬘᬳᬶᬦᬾ᭟ᬫᬢᬸᬃᬳᬶᬤᬸᬃᬫ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬤᬾᬯᬕᬸᬂ᭞ᬚᭂᬗᬄᬢᬦᬶᬚᭂᬗᬳᬾᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬦ᭄ᬢᭂᬦᬂᬓ

[᭓᭔ 34A]
᭓᭔
ᬯᬸᬮᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬦᬾᬓ᭄ᬯᬾᬄᬓᬮᬭᬮᬭ᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬤᭂᬫ᭄‌‌ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬦᬾᬓᬢᬤᬄ᭞ᬫᬶᬯᬄᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬦᬾᬫ᭄ᬮᬳᬶ᭠ᬩ᭄᭟ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬢᬸᬃᬓᬬᬸᬦᬾᬓᬫᬾᬭᬂᬫᬾᬭᬗᬦ᭄᭟ᬤᬸᬄᬘᬳᬶᬤᬸᬃᬫ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬚᬘᬳᬶᬜᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂᬗᬫᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬭᬵ
ᬓ᭄ᬱᬲᬢᬢᭂᬮᬸᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀ᭞ᬦᬶᬭᬮᬓᬃᬗᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬘᬳᬶᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬩᬸᬯᬄᬩᬲᬂ᭞ᬮᬓᬃᬓᬚᭂᬦᭂᬗᬂᬳᬶᬘᬂᬘᬳᬶᬳᬕᬸᬂᬤᬶᬯᬦᭀᬓ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬗᬦ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄ᬦᬶᬭᬤᬶᬢᬸ᭞ᬢᬸᬃᬕᭂᬮᬄᬕᭂᬮᬄᬦᬶᬭᬦᬾᬘᬳᬶᬳᬦᬾᬮᬓᬃᬦᬫ᭟ᬫᬢᬸᬃᬳᬶᬤᬸᬃᬫᬳᬯᭀᬃᬮᬶᬂ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸ
ᬤᬾᬯᬕᬸᬂ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯᬗᬫᭂᬤᬮᬂᬯᬘᬦᬳᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬓᬬᬸᬦ᭄‌‌ᬗᬺᬩᬳᬂᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬶᬂᬢᬶ᭠ᬢ᭄ᬬᬂ᭟ᬫᬳᬯᬶᬦᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬮᬓ᭄ᬧᬓᬬᬸᬦᬦᬾᬳᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬚᬦ᭄ᬫᬵᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬦᬶᬱ᭄ᬝᬥᬫ᭞ᬫᬮᬶᬄᬢᬸᬦᬕᬸᬡᬢ
ᬦ᭄ᬧᬓᬾᬃᬣᬶᬧᬶᬲᬦ᭄ᬤᬸᬫᬤᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬫᬜ᭄ᬚᬦ᭄ᬫᬵ᭟ᬲᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌‌ᬲᬦᬾᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬃᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄ᬲᬯᭀᬲ᭄ᬓᬮᬾᬤᬗᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬯᬦᭂᬄᬗᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬯᬸᬮᬵ᭟ᬫᬮᬶᬳᬲᬓᬤᬶᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬯᬸᬮᬭᬶᬂᬘᭀᬓᭀᬃ᭠