Page:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/28

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭒᭗ 27B]
᭒᭗
ᬢᬸᬲᬶᬂᬳᬤᬫᬕᬦ᭄ᬢᬸᬮᬦ᭄ᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬳᬮᬲᬾ᭟ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬲᬸᬩᬮᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬓᬯᬸᬮᬦᬾᬫᬓᭂᬚᬂᬧᬤᬓᬾᬯᭂᬄᬓ᭄ᬭᬸᬄ᭞ᬤᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬧᬦᭂᬲ᭄ᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬦᬾᬳᬗᭂᬦ᭄ᬢᬓᭂᬦ᭄ᬢᬓ᭄᭞ᬩᭂᬤᬓᬾᬢᬦ᭄ᬲᬶᬦᬶᬧᬶ᭞ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬧᬤᬫᬭᬾᬭᬾᬦ᭄ᬗᬶᬮᬗᬂᬓ᭄ᬜᭂᬮ᭄ᬦᬾᬢᬸᬃᬤᭂ
ᬓᬄᬦᬾᬗᬗ᭄ᬲᬸᬃ᭞ᬫᬤᬸᬮᬸᬭᬦ᭄ᬧ᭄ᬮᬸᬄᬜᬦᬾᬩᬸᬓᬧᬜ᭄ᬚᬸᬲᬂ᭟᭜᭟ᬤᬸᬕᬲ᭄ᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬓᬾᬫᬯᬦ᭄ᬢᬶᬯᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬯᬭᬧᬧᭂᬕᬢᬦ᭄᭞ᬫᬤᬸᬮᬸᬭᬦ᭄ᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬕᭀᬂᬪᬾᬭᬶᬫ᭄ᬯᬄᬩᭂᬤᬶᬮ᭄ᬤᬶᬢ᭄ᬗᬄᬳᬮᬲᬾ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬤᬶᬗᭂᬳᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬂᬫ᭄ᬯᬄᬳᬶᬤ᭄ᬫᬂᬳᬸᬬᬸᬢ᭄ᬳᬦ
ᬓᬾᬫᬩᭀᬭᭀᬲ᭄ᬗᬸᬩᭂᬃᬲᬃᬯ᭄ᬯᬩᬩᬸᬭᭀᬦᬾ᭞ᬤᬤᬶᬳᬶᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬂᬫ᭄ᬯᬄᬳᬶᬤ᭄ᬫᬂᬗᬗ᭄ᬲᬸᬃᬳᬗ᭄ᬓ᭄ᬬᬦᬾᬫ᭄ᬮᬳᬶᬩ᭄ᬢᬸᬃᬫ᭄ᬭᬾᬗᬂᬧᬮ᭄ᬬᬢ᭄ᬦᬾᬦᬶᬗᭂᬄᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬕᭀᬂᬪᬾᬭᬶ᭞ᬩ᭄ᬤᬶᬮ᭄‌ᬫ᭄ᬯᬄᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬓᬾ᭞ᬤᬶᬢᬸᬮᬳᬸᬢ᭄ᬲᬂᬓᬭᭀᬗᬾᬗ᭄ᬕᬮᬂᬫ᭄ᬮᬳᬶᬩ᭄ᬩᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄‌ᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬢᭀᬗᭀ᭠
ᬲ᭄ᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬᬓᬾᬲᬮᬶᬂᬧᬫᬮᬸᬳᬶᬦ᭄᭟ᬫᬭᬦᬧᬓ᭄ᬤᬶᬢᬸ᭞ᬓᬕᬾᬢ᭄ᬳᬦᬓᬾᬳᬕᬸᬂᬤᬧᭂᬢᬗᬲ᭄ᬥᭂᬓ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄ᬩᬦ᭄ᬓᬯᬸᬮᬦᬾᬳᬶᬚᬸᬭᬸᬩᭀᬭᭀᬲ᭄᭞ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬩᬾᬄ᭞ᬦᬾᬳᬧᬳᬶᬤ᭄ᬫᬂᬫ᭄ᬯᬄᬳᬶᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬂᬫᬭᬢᭂᬓ᭞ᬗᬗ᭄ᬲᬸᬃᬳᬗ᭄ᬓ᭄ᬬᬦᬾ

[᭒᭘ 28A]
᭒᭘
ᬢᬸᬃᬧ᭄ᬮᬸᬄᬧᬶᬤᬶᬢ᭄ᬫᬓᬸᬤᬲ᭄ᬓᬸᬤᬲᬦ᭄᭟ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬕᭀᬩᬦᬾᬫᬲᬯᬂᬳᬘᬸᬫ᭄ᬢᬸᬃᬫᬲᭂᬫᬸᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂᬮᬾᬫ᭄ᬮᬾᬫ᭄ᬢᭂᬭᬫᬕ᭄ᬢᬶᬄᬧᭂᬲᬦ᭄ᬳᬯᬓ᭄ᬦᬾ᭞ᬫᬳᬶᬭᬶᬩ᭄ᬢᬸᬲᬶᬂᬫᬤᬳᬃᬤᬳᬃᬤᬶᬳᬮᬲᬾ᭟ᬫᬢᬸᬃᬲᬂᬓᬭᭀ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬪᬝᬵᬭᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬭᬢᬸᬤᬾᬯᬕᬸᬂ᭞
ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬓᬦᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬲᬗᬸᬭᬶᬂᬳᬮᬲᬾ᭟ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄‌ᬚ᭄ᬗᬄᬫᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬓᬯᭀᬦᬂᬭᬵ᭠ᬓ᭄ᬱᬲᬮ᭄ᬯᬵ᭞ᬓᬾᬗᬶᬦ᭄ᬳᬢᬸᬃᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬢᬸᬭᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬶᬂᬧᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬦᬶᬃᬕᬸᬡᬧᬶᬲᬦ᭄ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬ
ᬗᬾᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄‌ᬗᬺᬋᬄᬳᬶᬤᬸᬃᬫ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬬᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬕᭂᬦᬄᬳᬶᬤᬸᬃᬫᬦᬾᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱ᭠ᬲᬮᬸᬄᬲᬦᬾᬗᬫᭂᬮ᭄ᬳᬶᬤᬸᬃᬫᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬜᬶᬤᬬᬂᬧᬶᬲᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬺᬩᬸᬢᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬮᬸᬄᬧᬸ᭠
ᬦᬶᬓᬤᬳᬢ᭄ᬰᬓ᭄ᬢᬶᬫᬮᬶᬄᬢ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬧᬶᬂᬓᬸᬤᬓᬸᬤᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬯᭂᬓ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄‌ᬓ᭄ᬭᬶᬲ᭄‌ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬜᬶᬤᬬᬂᬧᬶᬲᬦ᭄᭟ᬓᬾᬗᬶᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫᬶᬢᬂᬧᬧᭀᬗᭀᬭᬦ᭄᭞ᬮᬾᬤᬂᬧᬓᬬᬸᬦ᭄‌ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬫᬜᬶᬲᬶᬧᬂᬤᬾᬯᬾ᭠