Page:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/13

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭑᭒ 12B]
᭑᭒
ᬯᬦᬾᬫᬓᭂᬚᬂ᭞ᬤᬶᬢᬸᬧᭂᬤᬲ᭄ᬘᬳᬶᬲᭂᬗ᭄ᬓᬵᬫᬳᬸᬮᬢ᭄‌‌ᬫ᭄ᬯᬂᬫᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓ᭄ᬭᬦᬦᬾᬲᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬦᬾ᭠ᬓᭂᬦᬘᬳᬶᬗᬯᬲ᭄ᬗᬸᬮᬶᬂᬮᬶᬂᬳᬸᬮᬶᬚᭀᬄᬢᭀᬗᭀᬲᬾᬳᬦᬾᬮᬓᬃᬳᬸᬗ᭄ᬱᬶᬜ᭄ᬘᬳᬶᬫᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭟ᬲᬶᬂᬜᬓᬕᬾᬢ᭄ᬳᬤᬳᬦ
ᬓ᭄ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬬᬤᬶᬦ᭄ᬳᬸᬢ᭄ᬢᬫᬯᬗ᭄ᬰᬵ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬭᬾᬩ᭄ᬭᬳ᭄ᬫᬵᬡ᭞ᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬭᬶᬬᬫ᭄ᬯᬂᬯᬾᬱ᭄ᬬ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢᬢᬲᬂᬧᭂᬲᬦ᭄᭞ᬳᭂᬤᬫᬮᬸᬗᬸᬮᭀᬦᬶᬦ᭄ᬢᭂᬕᬓ᭄᭟ᬳᬍᬧᬂᬳᬶᬩᬦᬾᬗᬤᬸᬲᬲᭂᬗᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬗᭀᬫᭀᬂᬳᭂᬤᬜᬮᬄᬧᬭ᭞ᬢ
ᬢᬭᬂᬧᭂᬲᬦ᭄ᬩᭂᬲᬶᬓ᭄ᬩᭂᬲᬶᬓ᭄᭟ᬧᬾᬢ᭄ᬳᬤᬳᬦᬓ᭄ᬗᬗ᭄ᬕᭀᬩᬸᬗᬄ᭞ᬳᭂᬤᬫᬮᬸᬗᬤᬾᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬫᬾᬦᬓ᭄᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬤᬗᬗ᭄ᬕᭀᬤᭂᬓᬶᬮ᭄᭞ᬳᭂᬤᬜᬸᬕᬃᬫᭂᬲᬸᬯᬂᬫᬸᬜᬶ᭞ᬢᬓᬾᬦᬂᬫᬮᬸᬳᬧᬂᬢᭂᬭᬂ᭞ᬳᬧᬂᬳᭂᬤᬫ
ᬗᬫᬂᬚᬮᬦᬾᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬳᬦᬓ᭄ᬫᬾᬦᬓ᭄ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬧᬂᬲᬸᬩᬦᬜ᭄ᬘᬳᬶᬓᬩᬶᬮ᭄ᬩᬶᬮ᭄᭟ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬳᬤᬧᬗ᭄ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬳᬶᬤᬳᬦᬓᬾᬳᬕᬸᬂ᭞ᬳᬧᬂᬧᬲ᭄ᬢᬶᬘᬳᬶᬗᬶᬗᭂᬃ᭞ᬳᭂᬤᬗ᭄ᬮᬾᬦᬂᬳᬸᬮᬢ᭄᭞ᬧᬧᬓ᭄ᬳᬦᬓᬾᬮ᭄ᬬᬢᬶᬦ᭄᭞᭠

[᭑᭓ 13A]
᭑᭓
ᬳᭂᬤᬗᬸᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄ᬦᬸᬮᬶᬲ᭄ᬢᬦᬄ᭞ᬭᬾᬄᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬓᭀᬚᬭᬦᬲᬮᬄᬢᬫ᭄ᬧᬶ᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬤᬭᬯᭀᬲ᭄ᬧᬧᬶᬗᬶᬢᬦ᭄‌‌ᬩᬓᬢ᭄ᬤᬶᬗᭂᬄᬘᬳᬶ᭞ᬳᭂᬤᬘᬳᬶᬯᬾᬭᬯᬾᬭ᭞ᬲᬶᬫ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬧᭂᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᭂᬦᭂᬄᬘᬳᬶᬦᬾᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬓᬓ᭄ᬫᬶᬢᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄ
ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᭂᬥᭂᬂᬧᭂᬲᬦ᭄ᬢᭀᬳᬶᬦ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭟ᬳᭂᬤᬧᭂᬲᬦ᭄ᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬗᬸᬭᬸᬳᬭ᭞ᬳᬦᬾᬢᬦᬶᬳᬤᬳᬤᬬᬂ᭠ᬘᬳᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬩᬶᬩᬶᬳᬾᬮᬓᬃᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬫᬢᬦᬾᬗᭂᬦᭀᬢ᭄ᬫᭂᬤᬲᬂ᭞ᬳᭂᬤᬍᬓᬳᬗᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬮᬾ
ᬦ᭄᭞ᬲᬶᬫ᭄ᬧᭂᬦ᭄ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬳᬧᬂᬳᭂᬤᬮᬶᬬᬸᬳᬦᬓᬾᬦᬯᬂ᭞ᬤᬤᬶᬮᬶᬬᬸᬳᬦᬓᬾᬗᬫᬸᬲᬶᬳᬶ᭠ᬜ᭄ᬘᬳᬶ᭟ᬓ᭄ᬭᬦᬳᬦᬓᬾᬤᭂᬫᭂᬦ᭄ᬗᬤᬸᬳᬤ᭞ᬮᬶᬬᬸᬲᬦ᭄ᬫᬫᬢᬤᬶᬩᬸᬗᬸᬢ᭄ᬦᬾ᭞ᬲᬾᬧᬦᬦ᭄ᬫᬢᬦᬾᬧᭂᬤᬲ᭄᭞ᬳᬾᬗ᭄ᬕᬮ
ᬦ᭄ᬩᬸᬗᬸᬢ᭄ᬦᬾᬳᬦᬾᬲᬳᬸᬢ᭄ᬲᬳᬸᬢ᭄᭟ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬳᬭᬂᬳᬦᬓᬾᬢᬢᬳᬸᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬢᬸᬢᬸᬃᬚᬢᬶ᭞ᬳᬧᬓᭀᬤᭂᬫᭂᬦᬾᬢᬸᬳᬸᬓᬶᬦ᭄ᬢᬭᬫᭂᬮᬄ᭞ᬓᬮᬶᬂᬓᬾᬚ᭄ᬮᬾᬦᬾᬢᬸᬳᬸᬓᬶᬦ᭄ᬤᬤᬶᬫ᭄ᬮᬄ᭞ᬳᬦᬾᬫ᭄ᬮᬄᬭᬲᬢᬸᬳᬸᬓᬶᬦ᭄ᬫᬲᬶᬄᬦᭂᬧᬸᬓᬶᬦ᭄ᬳ